Miljöinspektrörens beslut med anledning av anmälan om buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, förstärkning av bergsskärningen på Ring III vid Sundsbergs anslutning 27.11.2021 och 4.12.2021

19.11.2021 09:00

Kategori: Kungörelse

2021-132-IPM

Miljöinspektören har 19.11.2021 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Destia Oy har beviljats beslut som gäller förstärkning av bergsskärningen vid anslutningen till Sundsbergsvägen vid Ring III 27.11.2021 och 4.12.2021. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 19.11.-27.12.2021 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi. Denna kungörelse är publicerad 19.11.2021 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 27.12.2021. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Bilaga: Beslut 19.11.2021 § 36
Bilaga: Besvärsanvisning, 2021-132-IPM

Kyrkslätt 17.11.2021

Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör