Miljöinspektörens beslut med anledning av anmälan om buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, brytning och krossning på fastighet 257-6-9901-1, byggande av Viltskogens planområde

03.01.2022 11:31

Kategori: Kungörelse

2021-147-IPM
LP-257-2021-03116

Miljöinspektören har den 3.1.2022 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Iletekniikka Oy gäller brytning och krossning på fastigheten 257-6-9901-1 (Sundsbergs företagsvägen, Viltskogens planområde). 

Kungörelsen och beslutshandlingarna finns framlagda 3.1.-9.2.2022 i elektronisk form i Kyrkslätt kommuns webbplats www.kirkkonummi.fi och på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse är publicerad 3.1.2022 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 10.1.2022. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 9.2.2022. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 30.12.2021

Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör