Miljöinspektörens beslut 6.4.2021 med anledning av anmälan om störande buller och vibrationer: schaktning och pålning av grunder för flervåningshus på fastigheterna 257-437-1-149 och 257-437-1-150 på adressen Åängsvägen 22

06.04.2021 09:50

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har den 6.4.2021 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Bonava Suomi Oy gäller brytning av bostadsvåningshus botten och pålning på fastigheterna 257-437-1-149 och 257-437-1-150 på adressen Åängsvägen 22.

 

Beslutshandlingarna finns framlagda 6.4.–13.5.2021 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen.

 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 13.5.2021. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 31.3.2021

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör