Miljöinspektörens beslut 29.12.2022 med anledning av anmälan om speciellt störande buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen gällande borrning av jordvärmebrunnar på Vernersgränden i Masaby

29.12.2022 10:21

Kategori: Kungörelse

LP-257-2022-02604
2022-85-IPM

Miljöinspektören har den 29.12.2022 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Leasegreen Suomi Oy gäller borrning av jordvärmebrunn på fastigheten 257-460-5-114 (Vernersgränden 9, Masaby). 

Kungörelsen är offentligt framlagd 29.12.2022 – 6.2.2023 i elektronisk form på Kyrkslätts kommuns webbplats www.kirkkonummi.fi. Beslutshandlingarna finns framlagda under samma tidsperiod på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse har publicerats 29.12.2022 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 5.1.2023. 

Ändring i beslutet kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är 6.2.2023. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverka. 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 23.12.2022

Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör