Miljöinspektören har den 20.3.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, Oy Göran Hagelberg

20.03.2020 09:05

Kategori: Kungörelse

LP-257-2020-00280
2020-41-IPM

Miljöinspektören har den 20.3.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Oy Göran Hagelberg Ab gäller brytning och krossning av stenmaterial som hänför sig till byggandet av en skjutbana på fastigheterna 257-496-5-184 och 257-496-5-339 invid Stormossavägen i Getberg. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 20.3.–27.4.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 27.4.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 20.3.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bilaga: Beslut 20.3.2020 
Bilaga: Besvärsanvisning