Miljöinspektören har den 14.9.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, Ingvald Lindberg Oy

14.09.2020 11:31

Kategori: Kungörelse

2020-104-IPM
LP-257-2020-01777

Miljöinspektören har den 14.9.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Ingvald Lindberg Oy gäller brytning på fastigheten 257-447-4-137 på adressen Moonvägen 2 i Kolsarby. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 14.9.–21.10.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse är publicerad 14.9.2020 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 21.9.2020. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 21.10.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 11.9.2020
KYRKSLÄTTS KOMMUN
Miljöinspektör

Bilaga: beslut 14.9.2020 § 13 (på finska)
Bilaga: besvärsanvisning