Miljöinspektören har den 12.3.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, SRV Rakennus Oy

12.03.2020 09:00

Kategori: Kungörelse

LP-257-2020-00191
2020-37-IPM

Miljöinspektören har den 12.3.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till SRV Rakennus Oy gäller pålningsarbetet med Kyrkslätts välfärdscentral på fastighet 257-418-1-258 på adressen Åängsstigen 5. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 12.3.–20.4.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 20.4.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 12.3.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bilaga: Beslut 12.3.2020 (på finska)
Bilaga: Besvärsanvisning