Miljöinchefens beslut 24.5.2021 om exceptionell situation som avses i 120 § i miljöskyddslagen, bränning av ett hus på fastighet 257-414-5-12, Ollasvägen 23

26.05.2021 09:26

Kategori: Kungörelse

 

Miljöinchefen 24.5.2021 fattat ett beslut om exceptionell situation som avses i 120 § i miljöskyddslagen. Beslutet gäller bränning av ett hus på fastighet 257-414-5-12, Ollasvägen 23.

Beslutshandlingen är offentligt framlagd 26.5–7.7.2021 elektroniskt på Kyrkslätts kommuns webbplats www.kyrkslatt.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerats.

Ändring i beslutet och handläggningsavgiften kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista inlämningsdagen för besvär är 7.7.2021. Den som gjort anmälan och de vars rätt eller fördel saken kan beröra har besvärsrätt.

Tilläggsuppgifter ges av miljöinspektör Janne Rainio, tfn 0400 611461, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 24.5.2021

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöchef Anu Hynninen

Beslut om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen 120 § (pdf)

Besvärsanvisning (pdf)