Mera hemrehabilitering i Kyrkslätt

23.03.2018 12:30

Kategori: Seniorer Service Vård- och omsorgsväsendet

Hemrehabiliteringstjänsterna utökades i Kyrkslätt i mars 2017 eftersom tjänsten inte längre kunde möte den växande efterfrågan. Klienterna hänvisas till hemrehabiliteringen av hemvårdspersonal, stödtjänster för närståendevård, hemvårdens kundhänvisningsenhet, anhöriga, grannar, läkare eller av någon annan instans. Hemrehabiliteringsteamets tjänster är avsedda för klienter med nedsatt funktionsförmåga, bl.a. klienter som skrivs ut från sjukhus och de som inte klarar av att röra sig utanför hemmet.

Hemrehabiliteringen stöder och främjar möjligheterna att klara sig hemma

Hemrehabiliteringen omfattar klientaktiverande verksamhet hemma hos klienten eller i hemlika förhållanden i enlighet med fysio- eller ergoterapeutens anvisningar. Målet är att på ett omfattande och mångprofessionellt sätt stöda funktionsförmågan hos klienter inom hemvårdens närståendevård och möjliggöra att de klarar sig hemma så självständigt som möjligt samt förbättra deras muskelkondition och prestationsförmåga. Klienten uppmuntras även till socialt umgänge.

Inom hemrehabiliteringen arbetar fem närvårdare och en konditionsskötare. De jobbar som hemrehabiliterare som arbetspar till fysio- och ergoterapeuterna, men genomför rehabiliteringen ensam med klienten. De verkar som handledare och rådgivare i enlighet med anvisningarna i fysio- och/eller ergoterapeutens rehabiliteringsplan.

En individuell rehabiliteringsplan som stöd

Både hemrehabiliteraren och fysioterapeuten gör tillsammans en inledande kartläggning hos klienten, varefter en service- och vårdplan utarbetas för klienten. Den innehåller all vård, rehabilitering och alla stödtjänster som behövs.

Tjänstens varaktighet har begränsats till tio handledningsbesök hos personen inom hemrehabilitering. Utöver det gör fysioterapeuten en inledande och en slutlig bedömning. Tjänsten kan fortsätta om det finns ett klart behov.


Eija, Ylva, Agneta, Marja och Ritva-Liisa förevisar redskap som används
inom hemrehabiliteringen. Teammedlem Susanna saknas på bilden.

Hemrehabiliteringen