Meddelande om vinterunderhåll 2021

08.12.2021 09:43

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Vintern har anlänt och kommunens underhållstjänster informerar om att vinterunderhållet hör delvis till kommunen och delvis till ägarna till fastigheterna längs gatan.

Tomtens ägares eller innehavares skyldigheter

  • att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas
  • att se till att infarten till tomten är omskött
  • att avlägsna farlig snö från fastighetens konstruktioner (t.ex. postlåda, staket)

Fastigheterna får inte flytta snö från sina tomter till kommunens gatu- eller parkområden.
Plats för snön ska reserveras på den egna tomten. Vid behov ska snön transporteras till mottagningsplatserna. Skyldigheterna gäller också den som arrenderar tomten.

Kommunens vinterunderhållsskyldighet
Kommunen sköter snöplogningen och halkbekämpningen på gator och trottoarer som överlåtits för allmänt bruk. Sandning är den huvudsakliga halkbekämpningsåtgärden. Gatorna sköts i prioriteringsordning enligt underhållsklassificeringen. För mera detaljerad information se underhållsklassificeringen https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

Först plogas huvudlederna, kollektivtrafiklederna och de viktigaste gång- och cykellederna och efter det bostadsgatorna. Om det oavbrutet fortsätter att snöa fördröjs oundvikligen plogningen av många bostadsgator.