Meddelande om vinterunderhåll

07.01.2019 13:09

Kategori: Gator och vägar

Vintern har anlänt och kommunens underhållstjänster vill informera om att

vinterunderhållet hör delvis till kommunen och delvis till ägarna till fastigheterna längs gatan.

Tomtens ägares eller innehavares skyldigheter

  • ser till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas
  • ser till att infarten till tomten är omskött
  • avlägsnar farlig snö från fastighetens anordningar (t.ex. postlåda, staket)

Fastigheterna får inte flytta snö från sina tomter till kommunens gatu- eller parkområden. Plats för snön ska reserveras på den egna tomten. Vid behov ska snön transporteras till mottagningsplatserna. Skyldigheterna gäller också den som arrenderar tomten.

Kommunens vinterunderhållsskyldighet

Kommunen sköter snöplogningen och halkbekämpningen på gator och trottoarer som överlåtits för allmänt bruk. Sandning är den huvudsakliga halkbekämpningsåtgärden.

På basis av betydelse för trafiken har körbanorna delats in i tre och gång- och cykelvägarna i två underhållsklasser. Gatorna sköts i prioriteringsordning enligt underhållsklassificeringen.

 

Länk till underhållstjänsterna