Meddelande om Vasa förvaltningsdomstols beslut 7.11.2018 i enlighet med 15 kap. 5 §, 1 mom. i vattenlagen

08.11.2018 15:44

Kategori: Kungörelse

Meddelande om Vasa förvaltningsdomstols beslut 7.11.2018 i enlighet med 15 kap. 5 §, 1 mom. i vattenlagen

 

Besvär i vattenhushållningsärende

 

Vasa förvaltningsdomstol har 7.11.2018 utfärdat sitt beslut 18/0269/2 om besväret i vattenhushållningsärende.

 

Regionförvaltningsverkets beslut i vilket ändring sökts

Regionförvaltningsverket i Södra Finland /  Ansvarsområdet för miljötillstånd 12.4.2018 Nr 53/2018/2
Dnr ESAVI/9101/2017.

 

Tillståndssökande: Nord Stream 2 AG

 

Regionförvaltningsverket har beviljat Nord Stream 2 AG tillstånd för placering av två jordgasrör på havsbottnen och användning av dem i Finlands ekonomiska zon i enlighet med ansökan daterad 19.9.2017 och kompletteringar som inlämnats senare.

 

Förvaltningsdomstolens avgörande:

Förvaltningsdomstolen tar inte besvären till prövning.

 

Meddelande om Vasa förvaltningsdomstols beslut

Vasa förvaltningsdomstols beslut är offentligt framlagt under tjänstetid på Kyrkslätts kommuns anslagstavla, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

 

Besvärsanvisning

Ändring i Vasa förvaltningsdomstols beslut får sökas av högsta förvaltningsdomstolen senast 7.12.2018 om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.