Meddelande om kungörelse: Meddelande om beviljande av inlösningstillstånd

15.09.2023 11:15

Kategori: Kungörelse

Meddelande om beviljande av inlösningstillstånd

Lantmäteriverket har beviljat Fortum Power and Heat Oy inlösningstillstånd enligt 5 § i inlösningslagen för en beständig begränsning av fastigheternas nyttjanderätt som behövs för Framnäs-Kolabackens 110 kV kraftöverföringsledning på Kyrkslätts kommuns område.  Inlösningstillståndet gäller bland annat de samfällda vattenområdena 257-431-876-1 Vattenområde och 257-436-876-3 Sundetå.

Beslutet med besvärsanvisning finns till påseende på Lantmäteriverkets webbplats som bilaga till kungörelsen. Ärendenummer: MML 46808/03 04/2023.

Delfåendet av beslutet anses ha skett på den sjunde dagen från den tidpunkt då detta meddelande har publicerats (15.9.2023) på Lantmäteriverkets webbplats https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kungorelser.

Eija Onali
Lantmäteriingenjör (DI)
Lantmäteriverket