Meddelande om kungörelse: Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 22.6.2022 H3615/2022 i ärende som gäller gruvdrift

23.06.2022 09:16

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse: Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 22.6.2022 H3615/2022 i ärende som gäller gruvdrift

 

Ärende:  Helsingfors förvaltningsdomstol har gett ett beslut 22.6.2022 nummer H3615/2022 i ett ärende som gäller malmletningstillstånd enligt gruvlagen

Sökande: Benita Junni

Framläggning av kungörelsen och beslutet:

Kungörelsen och beslutshandlingen hålls offentligt framlagda under tiden 22.6–29.7.2022 på Helsingfors förvaltningsdomstols webbplats på adressen https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_1.html

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstiden går ut 29.7.2022.