Meddelande om inledning av planering och rätt till utredning: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Majvik och Masaby inklusive vägarrangemang, Kyrkslätt, vägplan

27.02.2019 10:04

Kategori: Gator och vägar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Kyrkslätts kommun inleder utarbetandet av den vägplan som nämns i ärendepunkten och de utredningar som behövs.

Vägplanen omfattar förbättring av trafiksäkerheten genom anläggning av planskilda anslutningar vid Majvik och Masaby. Inom projektet görs dessutom anslutningsarrangemang.

Berörda parter anses ha fått information om inledningen av planeringen och rätten till utredning den sjunde dagen efter det att meddelandet offentliggjordes (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 108 § i kommunallagen). Den som gör upp planen har rätt att på fastigheter utföra de mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet förutsätter (16 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

Fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och framföra sin åsikt i saken (16 § och 27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

När planeringen framskrider kommer det på ett sätt som meddelas separat senare att ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

När planerna är klara kommer de att hållas offentligt framlagda, varvid berörda parter har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

Mer information:
Kirsi Pätsi, NTM-centralen i Nyland, kirsi.patsi@ely-keskus.fi
telefon 0295 021 331

Suvi Kylmänen, Kyrkslätts kommun, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi
telefon 040 541 8462

Helsingfors 25.2.2019
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/uusimaa

 

2021 Kehä iii parantamisen alue – uutiskuva