Meddelande enligt lagen om vattentjänster om Vasa förvaltningsdomstols beslut som givits med anledning av besvär i vattenhushållningsärende

02.01.2020 15:54

Kategori: Kungörelse

Delgivningsdatum och beslutsnummer
Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.12.2019, beslutsnummer 19/0258/2, diarienummer 00997/18/5201.

Ärende
Besvär i vattenhushållningsärende 

Ändringssökande
Bobäck-Vitträsk fiskelag r.f. Kyrkslätt

Tillståndssökande
HM Technics Oy, Esbo

Beslut i vilket ändring sökts
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2.7.2018 nr 107/2018/2.

Ansökan hos regionförvaltningsverket
HM Technics Oy har 1.11.2016 med en ansökan som det anhängiggjort hos regionförvaltningsverket och som det senare kompletterat ansökt om tillstånd för iståndsättning av område för rotationsskred, avlägsnande av vattenväxter och byggande av nya bryggor i Vitträsk i Kyrkslätts kommun samt tillstånd att vidta åtgärder som förbereder genomförandet av projektet innan beslutet vunnit laga kraft. 

Förvaltningsdomstolens avgörande
Förvaltningsdomstolen upphäver Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut som överklagats och remitterar ärendet till regionförvaltningsverket för ny behandling.

Besvärsanvisning
Enligt 15 kap. 6 §, 1 mom. i lagen om vattentjänster får ändring av detta beslut sökas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen med stöd av 13 §, 2 mom. i förvaltningsprocesslagen beviljar besvärstillstånd. Besvärsskriften ska tillställas högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från den dag då förvaltningsdomstolens beslut gavs, dvs. senast 27.1.2020.

Bilaga