Medborgarinstitutet - inlärningens vardagsrum redan i 50 år!

14.11.2019 12:03

Kategori: Musikinstitutet Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Seniorer Utbildning Kultur Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Fritid Unga

Fördomsfrihet, mod och bildning gav upphov till medborgarinstitutet i Kyrkslätt för 50 år sedan. Samma tankesätt styr medborgarinstitutets verksamhet även i dag på tröskeln till 2020-talet. 

Dörren öppen för alla från början

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt inledde sin verksamhet för 50 år sedan år 1969. Medborgarinstitutets tjänster spriddes ut på olika håll i kommunen för att så många som möjligt skulle kunna delta i institutets verksamhet. För grundandet av medborgarinstitutet och verksamheten under de första åren får vi särskilt tacka institutets första rektor, Bo Lundell, och hans fru Rita Lundell, som under de första åren skötte kanslistuppgifterna hemma utan lön, tills man hittade lokaler i centralskolan. Det var en tid då telefonen ringde i ett!

Under de första åren deltog ett betydligt antal kvinnor. - Var orsaken den att det var en tid då det inte ansågs lämpligt för kvinnor att besöka restauranger ensamma? Förstås var också män alltid lika välkomna att delta i verksamheten, funderar rektor Bo Lundell i videodokumentären som beskriver medborgarinstitutets skeden.

Medborgarinstitutet hade redan de första åren över 100 timlärare på sina lönelistor varje månad, och ca 60 undervisningsplatser. Dagens verksamhet har nästan 150 timlärare och undervisning ges på olika håll i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola.

Medborgarinstitutet är också en port till det finländska samhället

För ett tjugotal år sen började man vid medborgarinstitutet särskilt utveckla mätning av kvaliteten i de ämnen som undervisades. Man införde bland annat det europeiska språkmätningssystemet, som förde med sig nivådefinitioner i språkstudierna. - Behovet av att utveckla sina kunskaper är olika i olika skeden i livet och medborgarinstitutets betydelse i framtidens samhälle kommer att fortsätta på allt mångformigare sätt, konstaterar nuvarande rektor Satu Ylönen.

- Människor har ett naturligt behov av samhörighet och att lära sig nya saker som ger glädje, och undervisningen vid medborgarinstitutet har möjlighet att svara på det här behovet, berättar Ylönen. Studierna i finska språket vid medborgarinstitutet har haft en betydande roll i integreringen av invandrare. Mottot har varit att medborgarinstitutet är en port till det finländska samhället.

Att höra till en grupp och träffas regelbundet har en social betydelse för elever i alla åldrar. I bildkonstskolan är det viktigt för barnen att göra saker i grupp. Barnen får skapa själva i olika åldersgrupper, och läraren fungerar ungefär som en tutor. Det är givande för läraren att se hur eleven utvecklas under läsåret — oavsett ålder.

Inlärningens vardagsrum under kommande decennier

Den digitala världen ger möjlighet och å andra sidan även utmanar till att i flera frågor övergå till webben. Webben ersätter dock inte möten mellan människor och behovet att samlas tillsammans. Då kan medborgarinstitutets verksamhet i framtiden ha en mycket större betydelse än vi tror som gemensamma vardagsrum för inlärning.

Medborgarinstitutets roll som en som erbjuder utbildningstjänster kommer också i framtiden att vara mycket stark inom flera skeden i livet. Exempel på utbildningsutbudet är utvecklande utbildning av kompetensbehov i arbetslivet, frivillig utbildning som främjar den pensionerade befolkningens livskvalitet och hälsa, språk- och kulturundervisning för invandrare, utveckling av digitala medborgarfärdigheter och utveckling av frivilliga kunskaper bland Kyrkslättsbor i alla åldrar.

I början av 2017 ändrade man institutens förvaltningsorganisation så att medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet råder under en gemensam förvaltningsstruktur. Alla tre institut har en gemensam rektor och biträdande rektor och det möjliggör ett intensivt funktionellt samarbete över institutens gränser. Instituten bevarade sin egen identitet och verksamheten fortsätter ur kommuninvånarens synvinkel som förut.

Medborgarinstitutet utför sin uppgift inom det fria bildningsarbetet och bildkonstskolan och musikinstitutet inom den grundläggande konstutbildningen. Undervisnings-, utbildnings- och evenemangstjänster ges årligen till över 10 000 kommuninvånare.

Foton från Vårkarnevalen Liisa Kosonen

50 v.