Målet en torr och sund välfärdscentral

03.06.2021 09:31

Kategori: Tomter och byggande Vård- och omsorgsväsendet

Mediernas historier om vattenskador i nya objekt ökar knappast tron på att offentliga byggnader kan vara sunda och torra. Ett enormt väderskydd över välfärdscentralens byggplats väcker dock hopp: kunde allting den här gången vara annorlunda?

Det finns orsak att vara hoppfull. Bestämmelserna om fukthantering i byggande har skärpts, och det har kommit nya anvisningar i dem år 2018. Dessutom har Kyrkslätts kommun redan under upprättandet av begäran om anbud på byggnadsentreprenad krävt fukthanteringsåtgärder som är till och med strängare än bestämmelserna.

De viktigaste fukthanteringsåtgärderna har redan vidtagits i planeringsskedet och under upprättandet av avtalspappren.  Joakim Åsten, som fungerar som projektchef för byggnadsprojektet, berättar att väderskydd, kartläggning av fuktriskerna, hantering av förhållandena på byggplatsen, en fuktmätningsplan och övervakning inkluderades i konkurrensutsättningsmaterialet. Det är också viktigt att tidtabellen för entreprenaden är planerad tillräckligt gles för att man ska kunna låta strukturerna torka i lugn och ro.

Fukthanteringen som inskrivits på pappret räcker ändå inte. Dessutom behöver man människor för att se till att de kommande lokalerna är sunda. En fukthanteringskoordinator, en övervakare som svarar för fukthanteringen och som representerar beställaren och en fuktansvarig som utsetts av huvudentreprenören har anställts på Kyrkslätts välfärdscentrals byggplats. Dessutom finns det i byggnaden många mätare och sensorer som observerar fuktigheten och temperaturen på byggplatsen dygnet runt.

Det rödvita tältet över den nya välfärdscentralen är bara en liten del av fukthanteringen. Det kommer fukt in i strukturerna inte bara i form av regn, utan också från luft- och markfuktigheten, fuktigheten inne i strukturerna och byggplatsens bruksvatten. För att byggnaden ska hållas torr ska alla fuktrisker kartläggas. För att bekämpa riskerna ska man göra upp planer som också ska följas.

Riskhanteringen stöds av verksamhetsmodellen Kuivaketju10, som är i bruk i Kyrkslätts välfärdscentral och där man går igenom de tio mest centrala fuktriskerna i byggnadsprojektet och bekämpning av dem från planeringen till ibruktagandet. Till verksamhetsmodellen hör också rapportering av bekämpningen av riskerna.

Fukthantering är en del av planeringen, verksamhetskulturen på byggplatsen, övervakningen och dokumenteringen. Byggande av ett torrt hus förutsätter att samarbetet mellan projektets beställare, planerarna, övervakarna, koordinatorn och projektets genomförare fungerar. Slutligen färdigställs fukthanteringsprocessen först när huset används: när byggnaden är färdig får underhåll inte försummas.

Sitowise Oy övervakar byggandet på kommunens vägnar. Byggnadsövervakare Pauli Järvirova är anställd hos Sitowise, arbetar dagligen på byggplatsen och svarar för fukthanteringen. Han förhåller sig optimistisk till fukthanteringen. Fastän den nya byggnaden har massor av detaljer som ska planeras omsorgsfullt har allting hittills gått bra.

Fuktövervakningen kräver noggranna planer och rätt tajmning av de olika arbetsfaserna. För närvarande arbetar man redan i torra och varma förhållanden. Fjärrvärmen värmer byggplatsen, största delen av fönstren är redan på sina platser och tältet skyddar ännu en stund väggarnas och takens strukturer.

Nedmontering av väderskyddet är ett exempel på en uppgift som i förväg planerats omsorgsfullt. Väderskyddet är så stort att det inte kunde byggas så att det helt står på egna ben, utan det stöds delvis av byggnaden. Därför får man inte taket byggt helt vattentätt förrän väderskyddet nedmonteras. En del av tältet ska alltså nedmonteras under vackert väder för att taket ska bli helt färdigt innan det blir vått i regnet.

Pauli Järvirova berättar att Kyrkslätts kommun redan under anbudsförfarandet krävde att ett ordentligt väderskydd byggs på byggplatsen. Dessutom ville kommunen ha i avtalet en längre garantitid än normalt, vilket naturligtvis motiverar entreprenören att kräva omsorgsfullhet av sina arbetstagare.

Järvirova är också nöjd med byggplatsens prydnad: strukturerna får torka när golven hålls prydliga och materialen lagras så att de inte förhindrar betongen att torka. Dessutom ökar en prydlig arbetsplats omsorgsfullheten när eventuella skador inte blir dolda.

Den ansvarige för fukthantering Niko Arve övervakar på entreprenören SRV:s vägnar fukten på byggplatsen. Han ser till att personalen har tillräckliga kunskaper i fukthantering och dokumenterar genomförandet av uppgifterna enligt verksamhetsmodellen Kuivaketju10.

Arve berättar att skyddstältet har fungerat bra. Också den regnfria våren har gynnat oss, och välfärdscentralen har hållits torr. Tillsatsvärme som fungerar med bränsle behövs knappast längre.

Arve observerar data som de olika sensorerna och anordningarna samlat om värmen, luftfuktigheten och torkningen av plattorna och rapporterar om dem till övervakaren och fukthanteringskoordinatorn om de utförda förhållande- och fuktmätningarna och genomförandet av fukthanteringsplanen alltid före byggplatsronden som görs med två veckors mellanrum.

På byggplatsronden kontrolleras bl.a. genomförande av detaljerna i fukthanteringen, eventuella fuktiga ställen, uppborrningar av vattenhålen i hålplattorna, skydd, lagring av byggnadsmaterial, byggplatsvattenarrangemang, genomförande av fuktmätningar, temperatur- och fuktförhållandena på byggplatsen. Man upprättar också ett protokoll om ronden. Protokollet gås igenom tillsammans med beställaren på byggplatsmötena.

Tuula Lehtinen från A-Insinöörit fungerar som fukthanteringskoordinator för Kyrkslätts välfärdscentral. Hennes uppgift är att med beställarens befullmäktigande övervaka och koordinera genomförandet av fukthanteringen under hela byggnadsprocessen från planeringen till mottagningen och handledningen i användningen av byggnaden i enlighet med verksamhetsmodellen Kuivaketju10.

Enligt Lehtinen är de delar av vår välfärdscentral som är kritiska med tanke på fukthanteringen källarvåningens strukturer som når nedanför grundvattnet, ventilerbarheten av kryputrymmet, den mångsidiga fasaden med alla dess fogar och det mångsidiga taket. Man har gått igenom fuktriskerna med alla dessa delar och bekämpningen av fuktriskerna på mötena för inledningen av de olika arbetsfaserna.

Projektchef Joakim Åsten berättar att byggherren leder projektet optimistiskt framåt eftersom uppgifterna och resurserna också i fråga om fukthanteringen planmässigt har skötts på byggplatsen för välfärdscentralen.

För en kommuninvånare känns det lättande att höra att också vår fukthanteringskoordinator är nöjd: ”I detta projekt har alla aktörer en bra attityd.”

När man tittar på bilder av en prydlig och välskyddad byggplats är det är lätt att lita på att Tuula Lehtinen har rätt.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Videon om Telinekatajas väderskydd av Mika Okko

Taket, Pauli JÄrvirova