Luftkvaliteten i Kyrkslätt

I Kyrkslätt uppföljs luftkvaliteten kontinuerligt år 2019. HRM-mätningsstationen ligger i Lindal (Lindalsvägen 10) På stationen mäts halter av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM10).

Kvävedioxid- och partikelhalter (HRM) (endast på finska)

Kvävedioxiden i stadsluften härstammar från avgaser från trafiken. Halterna är höga då timvärdet överstiger 150 µg/m3. Gränsvärdet för timhalt, dvs. halten som inte får överstigas, är 200 µg/m3.

De inandningsbara partiklarna är i huvudsak gatudamm. Halterna av inandningsbara partiklar är höga då dygnsmedelvärdet är över 50 µg/m3. 

Luftkvaliteten i Nyland

Luftkvalitetsindexet relaterar luftens orenheter till deras hälsopåverkningar. Indexet varierar från gott till mycket dåligt. Då luftkvaliteten är dålig (röd färg) kan de som är känsliga för luftföroreningar få symptom.

Uppgifter om luftkvaliteten i Kyrkslätt på Meteorologiska institutets tjänst Luftkvalitet i Finland (endast på finska):

You must approve to our use of cookies to view this content.