LP-257-2019-02305, miljöinspektören har den 2.1.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen

02.01.2020 10:25

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har den 2.1.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Ammattiliitto Pro ry har beviljats beslut som gäller borrning av värmebrunn på fastigheten 257-404-8-1, Majviksvägen 1.

Beslutshandlingarna finns framlagda 3.1. – 10.2.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen.

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 10.2.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

Ytterligare information ges av t.f. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 2.1.2020
KYRKSLÄTTS KOMMUN
Miljöinspektör

Beslut LP-257-2019-02305 (på finska)

Besvärsanvisning