LAPE-projektet avslutas men utvecklingsarbetet fortsätter

20.12.2018 15:53

Kategori: Barn Småbarnspedagogik Barnvänlig kommun Unga Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommun har under 2017–2018 varit med projektet Barnets bästa – mera tillsammans, i vilket också andra kommuner i huvudstadsregionen och HUS har deltagit. Projektet är en del av regeringens program för utvecklingen av barn- och familjetjänster. Målet med programmet är att skapa allt mer barn- och familjecentrerade tjänster, som är bättre samordnade. Dessutom söks en förnyad verksamhetskultur med ökat samarbete.

I Kyrkslätt har projektet koordinerats av Petra Korkiakoski. Hon berättar att projektet har drivits som ett samarbete mellan vård- och omsorgstjänsterna och bildnings- och fritidstjänsterna.

– Samarbetet har varit utmärkt, och här är Kyrkslätt en verklig föregångare, konstaterar Petra Korkiakoski. Och även om man ofta tänker att kommunal verksamhet är styv och långsam, så har vi i Kyrkslätt jobbat mycket smidigt och alla har haft en gemensam vilja att utveckla saker.

På bilden från vänster: Jaana Koskela, Petra Korkiakoski och Hannele Kujala.

I huvudstadsregionens gemensamma projekt Barnets bästa – mera tillsammans har det ingått tre olika utvecklingshelheter: familjecentermodellen, utveckling av elevhälsan på alla nivåer med början i förskoleundervisningen och utvecklingen av tjänster på specialnivå och krävande nivå.

I delområdet småbarnspedagogik, skolor och utbildningshelheter har målet bland annat varit att hitta goda verksamhetsmodeller inom elevhälsa, att utveckla modellerna och ta i bruk dem. På special- och krävande nivå har man piloterat verksamhetsmodellen för systemiskt barnskydd och utvecklat gemensamma verksamhetsmodeller med specialsjukvården.

Personal från både vård- och omsorgstjänsterna och bildnings- och fritidstjänsterna har deltagit i utbildningar i evidensbaserade metoder, bl.a. metoden Föra barnen på tal. Också metoden De otroliga åren tas i bruk och den första gruppen kring föräldraskap startar i januari.

I och med projektet har personer från olika förvaltningsområden och också olika organisationer samlats kring samma bord.

– Vi samarbetet strävar man efter samordning, berättar Petra Korkiakoski. Samordningen tar sig uttryck att tjänsterna är liknande på olika platser, men också i att man talar om samma saker på samma sätt.  

I Kyrkslätt har man i familjecenterutvecklingen satsat i synnerhet på tidigt stöd för barnfamiljer och på samarbete med föreningar och församlingarna. I och med samarbetet ordnades redan evenemanget Familjeoasen under Kyrkslättsdagarna och det har också öppnats en gemensam webbplats, där olika aktörer kan berätta om sin verksamhet.

Trots att projektet tar slut, fortsätter samarbetet mellan vård- och omsorgstjänsterna och bildnings- och fritidstjänsterna. 

– Centrala mål för samarbetet är bland annat att stärka det gemensamma kunnandet och fördjupningen i servicehelheterna. Vi vill också fokusera på förebyggande arbete, mångprofessionellt samarbete och utvärdering av servicebehov, berättar tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela.

Direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala betonar också samarbetets betydelse i framtiden.

– Vi samarbetar på olika nivåer och i olika tjänster med vård- och omsorgstjänsterna och har som mål att skapa de bästa möjliga tjänsterna för Kyrkslättsbor i alla åldrar och alla livssituationer. Under LAPE-arbetet har samarbetet betonats ytterligare. I enlighet med kommunens välfärdsprogram kommer vi att allt mer främja kontaktytorna mellan sektorerna och delta aktivt i förberedelserna infor social- och hälsovårdsreformen. Vi vet inte ur framtiden kommer att se ut, men oberoende av de administrativa strukturerna så kommer det att behövas samarbete och främjande av invånarnas delaktighet; en ny slags verksamhetskultur, sammanjämkning, klara strukturer och verksamhetsmodeller, konstaterar Kujala.

Lape-projektets Yhdessä-affisch