Lantmäteriverket har med sitt beslut den 18 november 2020 nr MML 25137/03 04/2020 beviljat Fortum Power & Heat Oy tillstånd att göra terrängundersökningar för att bestämma sträckningen för en 2 x 400 kV jordkabel på avsnittet Esbo–Kyrkslätt

16.04.2021 09:51

Kategori: Kungörelse

Kungörelse

Lantmäteriverket har med sitt beslut den 18 november 2020 nr MML 25137/03 04/2020 beviljat  Fortum Power & Heat Oy tillstånd att göra terrängundersökningar för att bestämma sträckningen  för en 2 x 400 kV jordkabel på avsnittet Esbo–Kyrkslätt. 

De berörda markägarna meddelas till kännedom att undersökningar inom kort kommer att inle-
das för att fastställa var den planerade cirka 8 km långa jordkabelsträckningen ska dras inom 
Esbo stad och Kyrkslätts kommun. Vi informerar genom ett personligt brev alla markägare som vi  känner till om att undersökningarna påbörjas. 

Ett meddelande om terrängundersökningarna finns framlagt på Esbo stads och Kyrkslätts kom- muns elektroniska anslagstavlor 16.4–17.5.2021. Delgivning anses ha skett den sjunde dagen  efter att den här kungörelsen har publicerats i Officiella tidningen. 

Esbo 12 april 2021 

Fortum Power & Heat Oy