Lagakraftvunnen plan: Detaljplanen för Bjönsbacken

03.03.2023 08:57

Kategori: Kungörelse

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände vid sitt sammanträde 28.6.2021 § 58 detaljplanen för Bjönsbacken. 

Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol som förkastade besvären 20.9.2022. Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut söktes hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat ansökan om besvärstillstånd 24.2.2023, så detaljplanen för Bjönsbacken har i sin helhet vunnit laga kraft 3.3.2023.
Detaljplanen för Bjönsbacken omfattar kvarteren 2022, 2027, 2063, 2023 med undantag av tomterna 4 (YK) och 8 (LPA) samt detaljplanens gatu-, park-, och närrekreationsområden (VP, VL/s) har trätt i kraft redan 28.4.2022. 

Kyrkslätt 3.3.2023

Kommunstyrelsen