Lagakraftvunnen plan: Ändringen av detaljplanen i kvarteren 202 och 203 i Munkkulla

12.05.2023 10:26

Kategori: Kungörelse

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände vid sitt sammanträde 16.5.2022 § 41 detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203. 

Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol som förkastade besvären 10.3.2023. Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut söktes hos högsta förvaltningsdomstolen. Besväret har förfallit med högsta förvaltningsdomstolen beslut 10.5.2023, eftersom besvärsställaren undanröjt sitt besvär, varvid detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203 har i sin helhet vunnit laga kraft 12.5.2023. 

Ändringen av detaljplanen i kvarteren 202 och 203 i Munkkulla har delvis trätt i kraft redan 2.12.2022, så att ikraftträdandet gällde Åbackavägens gatuområde samt tomt 1 i kvarter 203. 

Kyrkslätt 12.5.2023

Kommunstyrelsen