Kyrkslätts kommun söker en ny innovativ aktör till Porkala Havsby

15.10.2019 14:18

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun söker en ny aktör för att ordna och utveckla småbåtshamnen i Porkala Havsby med tillhörande tjänster. Målet är att den nya aktören inleder sin verksamhet så fort som möjligt och senast från och med början av båtsäsongen 2020.

Porkala Havsby är ett av de viktigaste turistmålen i Kyrkslätt. Den ligger på en mycket central plats med tanke på rekreationsanvändningen och turismnäringen på Porkala udd. Havsbyn fungerar som servicecentrum för dem som rör sig till sjöss och betjänar även besökarna på frilufts- och rekreationsområdet i Porkala och sommarinvånarna i Porkala. Dessutom finns det märkta friluftsområden i närheten av Havsbyn.

I Havsbyn finns det utöver båtplatser i hemmahamnar också en gästbåtshamn med tillhörande tjänster. På området har i nuläget funnits bl.a. en restaurang, en butik och en bränsledistributionsstation. Porkala Havsbys område ägs av Kyrkslätts kommun.

Kommunen söker en innovativ aktör

Kyrkslätts kommun har som mål att söka en aktör med en innovativ plan på verksamheten och tjänsterna i Porkala Havsby. Aktören ska ha ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att genomföra planen och långsiktigt utveckla området.

 Målet är

-          en attraktiv och lockande småbåtshamn med tillhörande tjänster

-          högklassiga och mångsidiga tjänster på området

-          ekonomiskt hållbar affärsverksamhet, genomförande av de investeringar som utvecklingen av området förutsätter

Porkala Havsby ska även fortsättningsvis erbjuda hemmahamnsplatser, och hamnområdet ska förbli öppet för kommuninvånarna. För båtsäsongens del 2020 har kommunen ordnat faktureringen av fasta båtplatser. Kommunen förutsätter att den valda nya aktören förbinder sig vid att de som löst in en fast båtplats får använda båtplatsen under båtsäsongen 2020. I hamnen ska det också finnas en fritt tillgänglig sjösättningsramp, och service och annan färd därifrån till andra mål på närområdet ska möjliggöras.  På hamnområdet ligger räddningsverkets lager med oljebekämpningsutrustning som ska bevaras på området.

Avtal som ska ingås

Kommunen säljer byggnaderna på området och arrenderar ut området till aktören genom ett långvarigt (15–30 år), överförbart och inteckningsbart arrendeavtal. Arrendeavtalets varaktighet och villkor fastställs noggrannare vid förhandlingarna. Arrendet för markområdet och försäljningspriset på byggnaderna fastställs enligt 130 § i kommunallagen i enlighet med värdet som beställts av en auktoriserad fastighetsvärderare.

Ansökningsförfarande

Utarrenderingen av markområdet och försäljningen av byggnaderna genomförs med öppet förhandlat förfarande.

De intresserade ombeds att anmäla sig till förhandlingarna och lämna ett fritt formulerat förslag som innehåller:

·       uppgifter om och beskrivning av aktören, eventuella referenser, samarbetspartner

·       ett förslag till verksamhets- och servicekoncept med eventuell investeringsplan och -tidtabell

·       en finansierings- och affärsverksamhetsplan

Kommunen väljer en eller flera aktörer till förhandlingarna. Aktörerna väljs till förhandlingarna enligt följande kriterier:

·       huruvida det föreslagna verksamhets- och servicekonceptet motsvarar kommunens mål

·       aktörens referenser

·       realismen i och genomförbarheten av projektets finansierings- och affärsverksamhetsplan

Under de förhandlingar som förs med den aktör eller de aktörer som kommunen valt preciserar man förutsättningarna för att genomföra den plan som aktören föreslagit och kommer mer detaljerat överens om avtalsvillkoren.

Till aktör för Porkala Havsby väljer kommunen utifrån förhandlingarna den partner som bäst kan svara på de mål som uppställts av kommunen, som på basis av referenserna och förhandlingarna har ekonomiska förutsättningar och resurser att genomföra den plan som den föreslår och som förbundit sig att genomföra sin plan enligt de villkor som man tillsammans har godkänt.

Den som är intresserad av att bli aktör för Porkala Havsby ska lämna in sin anmälan senast 12.11.2019 kl.12

till kirjaamo@kirkkonummi.fi med ”anmälan till förhandlingarna om Porkala Havsby” i ämnesfältet på e‑postmeddelandet

eller per post till adressen

Kyrkslätts kommun
PB 20
02401 Kyrkslätt

Märk kuvertet med ”anmälan till förhandlingarna om Porkala Havsby”

Vi ber er att ställa eventuella frågor till Kyrkslätts kommuns registratur kirjaamo@kirkkonummi.fi senast 29.10.2019.

Mer information i bilagorna (på finska):

Vuokrattava alue ja yleiskaava

Porkkalan Merikylän venesataman tekninen selvitys

Vuokrattava alue ilmakuvilla

Porkkalan Merikylän rakennusten kuntotutkimus

Preciserande frågor och svar

Porkkalan Merikylä