Kyrkslätt stänger verksamheter i enlighet med statsrådets rekommendationer

16.03.2020 20:42

Kategori: Skolor Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Enligt kommundirektör Tarmo Aarnio är åtgärderna som statsrådet beslutade om mycket exceptionella och kraftfulla. -Det bra att åtgärderna förenar hela landet, men det är klart att det här betyder stora förändringar i vardagen för Kyrkslätts familjer, arbetstagare och företag. Tillsammans med dessa aktörer vill kommunen trygga så fungerande och trygga omständigheter som möjligt i denna unika situation. För att få detaljerad information uppmanar jag alla att följa med kommunens och skolornas olika kommunikationskanaler, säger Aarnio.

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset:

Genom rekommendationen tryggar man småbarnspedagogiken och undervisningen samt avläggandet av examina och studerandeurvalen då coronavirussituationen fortgår.

Rekommendationer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Det vill säga, daghemmen och familjedagvården fungerar som normalt. Däremot är invånarparkerna Stubboet, Veikkosvinden och Släntgården stängda. Även klubben inom småbarnspedagogiken i Prästgårdsbacken är stängd. (Uppdaterat 18.3.2020)

Rekommendationer för den grundläggande utbildningen

Skolornas utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang. Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Rekommendationer för gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet och det fria bildningsarbetet


Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Studentskrivningarna framskrider med komprimerad tidtabell  
Tidtabellen för studentskrivningarna tidigarelades med beslut av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13 mars. Regeringens uppdaterade rekommendation ändrar inte beslutet.

Studentexamensnämnden har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg arbetsmiljö för  examinanderna och övervakarna.

Övriga utrymmen


Statens och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbussar, Riksarkivets kund- och forskartjänster, hobbyutrymmen och -ställen, simhallar och andra idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler stängs fram till den 13 april. Det rekommenderas att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund även agerar på samma sätt.

Majakka