Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde, ordinarie stämma 24.4.2019 klo 17.30

08.04.2019 15:47

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts-Sjundeå fiskeområde

Kungörelse

Medlemmarna i Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde kallas till ordinarie stämma i Sjundeå, i beställningsrestaurang Artalli, Elvviksvägen 16, 24.4.2019, kl. 17:30.

  

På mötet behandlas följande ärenden:

1) Mötet öppnas
2) Väljs för stämman ordförande, protokollförare, två protokolljusterare och två rösträknare,
3) Konstateras röstberättigade medlemmar,
4) Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet,
5) Godkänns stämmans föredragningslista,
6) Presenteras styrelsens berättelse över fiskeområdets verksamhet föregående år och fattas beslut om dess fastställande
7) Presenteras föregående års resultaträkning, balansräkning, revisorns utlåtande samt verksamhetsgranskarens utlåtande och fattas beslut om bokslutets fastställande,
8) Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och funktionärer,
9) Fattas beslut om åtgärder som verksamhetsresultatet kräver,
10) Fattas beslut om avslutande av fiskeområdet,
11) Diskussion,
12) Mötet avslutas

 

Till fiskeområdets stämma väljer fiskeområdets medlemmar företrädare enligt följande;

1) ett sådant delägarlag enligt 3 § lag om samfälligheter, vars vattenområde omfattar minst 50 hektar får sända en företrädare,

2) sådana ägare av vattenområden som inte hör till ett delägarlag som avses i 1 punkten, vars områden omfattar minst 50 hektar får var och en sända en företrädare,

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda ägare av vattenområden, får registerbyavis sända en gemensamt vald företrädare,

4) yrkesfiskarnas organisationer får var och en sända en företrädare, och

5) de organisationer som företräder fritidsfiskarna får sända sammanlagt två företrädare.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en förteckning över de organisationer som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten för högst fem år åt gången.

 

Företrädaren bör för fiskeområdets stämma bevisa sin fullmakt med ett protokollsutdrag, fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt. Vid fiskeområdets stämma har envar medlem en röst. En företrädare kan med fullmakt företräda högst två (2) medlemmar och utöva på dem ankommande rösträtt. Granskningen av fullmakter påbörjas 60 min före stämmans början.

 
Stämmodokument finns till påseende på Kyrkslätt, Sjundeå och Vichtis kommuners samt på Lojo stads officiella anslagstavlor 18-24.4.2019, var även över stämman uppgjort justerat protokoll finns till påseende 21.5-17.6.2019. Stämmohandlingarna kan även fås på begäran, via e-post och i undantagsfall via brevpost.

 

På frågor gällande stämman svarar utredningsperson Gabi Lindholm e-post: gabi.lindholm@outlook.com eller
tfn. (050) 404 2738 vardagar kl. 8-16.

 

Styrelsen för Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde