Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde, stämma 24.4.2019 kl 18.30

08.04.2019 16:09

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde

Kungörelse

Medlemmarna i Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde kallas till stämma i Sjundeå, i beställningsrestaurang Artalli, Elvviksvägen 16, 24.4.2019, kl. 18:30.

  

På stämman behandlas följande ärenden:

1) Mötet öppnas
2) Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman
3) Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
4) Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
5) Godkännande av mötets föredragningslista
6) Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsemedlemmar och funktionärer
7) Val av en revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor
8) Fastställande av verksamhetsplan för åren 2019-2020
9) Fastställande av budget för innevarande år
10) Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden
11) Diskussion
12) Mötet avslutas

 
Medlemmarna i fiskeriområdet har rätt till en företrädare vid stämman enligt följande:

1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar,

2) varje ägare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50 hektar,

3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag, när sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hektar,

4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i lagen om fiske 23 § 2 mom., med undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken har rätt till två företrädare.

 

Innehavarna av fiskeförmåner enligt särskilda grunder har rätt till en gemensam företrädare vid stämman.

 

Registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeriområdet eller en del av det finns, har rätt till 1 företrädare som har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

 

Varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 1 000 hektar har 3 röster, varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 500 men under 1 000 hektar 2 röster och övriga medlemsföreträdare 1 röst var.

 

Representanten ska påvisa sin rösträtt med hjälp av fullmakt, protokollsutdrag eller motsvarande samt behövliga dokument för utredande av fastighetsägo. Dokumenten granskas före stämman, från kl. 18:00.

 

Stämmodokument finns till påseende på Kyrkslätt, Sjundeå och Vichtis kommuners samt på Lojo stads officiella anslagstavlor 18-24.4.2019, var även över stämman uppgjort justerat protokoll finns till påseende 21.5-17.6.2019. Stämmohandlingarna kan även fås på begäran, via e-post och i undantagsfall via brevpost.

 

På frågor gällande stämman svarar sekreterare Gabi Lindholm e-post: gabi.lindholm@outlook.com eller
tfn. (050) 404 2738 vardagar kl. 8-16.

 

 

Styrelsen för Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde