Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde: Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

06.05.2022 13:34

Kategori: Kungörelse

Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde meddelar att stämman 12.4.2022 fattat beslut om stadgeenliga ärenden och om omprövningsbegäran angående fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.
Mötesprotokollet jämte bilagor är framlagda 29.4-6.6.2022 på fiskeriområdets anslagstavla som är fiskeriområdets hemsida https://kyrkslatt-sjundeaafiskeriomrade.fi/

Den som berörs av ärendet, kan lämna omprövningsbegäran till fiskeriområdet, ur vilken framgår framställarens kontaktuppgifter. Omprövningsbegäran skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits.

Angående protokollets 18 punkt har givits besvärsanvisning.

Meddelandet publiceras 29.4.2022 på fiskeriområdets hemsida och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen. Tilläggsuppgifter: gabi.lindholm@outlook.com eller 050-
404 2738 vardagar kl. 8-16.

29.4.2022 Styrelsen för Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde