Kyrkslätt rekommenderar att följa rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset och HUS även i Kyrkslätt för att stävja coronavirusepidemin

16.10.2020 11:21

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

I Nyland är coronavirusepidemin i accelerationsfasen och ställvis riskerar att övergå till spridningsfasen. Kyrkslätts kommun rekommenderar att man också i Kyrkslätt följer rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset om användning av ansiktsmask och begränsning av allmänna och privata tillställningar. Dessutom rekommenderar Kyrkslätts kommun att följa Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) rekommendationer om åtgärder för att förebygga spridning av coronaviruset i hobbyverksamhet samt på idrotts- och kulturevenemang och privata tillställningar.

Användning av ansiktsmask

Kyrkslätt har redan tidigare rekommenderat att följa anvisningarna av Institutet för hälsa och välfärd om användning av ansiktsmask i coronaepidemins accelerationsfas bl.a. i kollektivtrafiken, i offentliga lokaler (t.ex. butiker och köpcentrum samt läroanstalter på andra stadiet) och på tillställningar där det inte är möjligt att undvika närkontakt. Dessutom har kommunen rekommenderat att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset har dessutom rekommenderat användning av ansiktsmask också på alla övriga arbetsplatser särskilt i situationer där människor i större utsträckning möts (till exempel arbetsplatser, pauslokaler och gemensamma lokaler) och när man inte kan genomföra säkerhetsavstånd, alternering i lokalerna eller andra hygien- och säkerhetsarrangemang om det inte finns något särskilt skäl, till exempel hälsoskäl, att inte använda mask. Gruppen rekommenderar också föräldrarna att använda ansiktsmask när de vistas i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när de lämnar eller hämtar barn på daghemmet.

Allmänna tillställningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder på grundval av 58 § 1 momentet i lagen smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med fler än 20 (tjugo) deltagare som ordnas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Inomhus och på regionalt begränsade områden utomhus kan man ändå ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 20 (tjugo) deltagare under förutsättning att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020. Bestämmelsen är i kraft under tiden 1.11 - 30.11.2020.

Privata tillställningar

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset rekommenderar starkt att man iakttar särskild försiktighet och återhållsamhet när man ordnar privata tillställningar och att inga privata tillställningar för över 20 personer överhuvudtaget ordnas tills vidare. Rekommendationen gäller också höstens studentkalas och fester under juletiden.

Hobbyverksamhet

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) rekommenderar att följande anvisningar för att förebygga spridning av coronaviruset följs inom hobbyverksamheten, till exempel i idrottsföreningar, på kurser vid medborgar- och arbetarinstituten, i konstläroanstalter (t.ex. dans-, teater-, musik- och bildkonstläroanstalter), grupphobbyer (t.ex. scouter, orkester- och körverksamhet) och andra motsvarande:

·Den som deltar i hobbyverksamheten uppmanas att använda ansiktsmask (från och med högstadieåldern) för att trygga fortsättningen av hobbyverksamheten.

·Man kommer till hobbyverksamheten endast om man är frisk. Personen ska vara helt symtomfri, personen får inte ens ha lindriga symtom.

·Ansiktsmask används i alla situationer utom idrottssituationer. Också under körövningarna strävar man efter att använda ansiktsmask. Amatörorkestrarna ska överväga att ordna sitt program utan blåsinstrument, de övriga använder ansiktsmask.

·Alla de personer, också den eventuella publiken, som deltar i verksamheten ska använda ansiktsmask under hela tillställningen.

·Det rekommenderas att hobbygruppens storlek är under 20 personer.  

·Verksamheten planeras så att

      o   ansiktsmask används i alla situationer, se ovan

      o   man iakttar 2 m säkerhetsavstånd i utrymmen inomhus och utomhus 

      o   man gynnar skilda smågrupper

      o   man undviker gemensamma övningar mellan grupperna

      o   man undviker blandning av grupperna

      o   övriga sätt, till exempel distansförbindelser utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronasmitta

      o   hobbyredskapen är individuella, men man ska se till att de gemensamma redskapen (till exempel bollar) är desinficerade

      o   man i mån av möjlighet kommer till övningarna klädd i idrottsutrustning, man minimerar vistelse i omklädningsrummen och andra gemensamma lokaler

      o   arrangören sköter efterstädningen

HUS rekommenderar också att stora kultur- och idrottshobbyevenemang (till exempel utställningar, konserter, idrottsturneringar) inte ordnas. Om ett sådant evenemang anses absolut motiverat ska det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och ordna evenemanget utan publik. Om det ändå kommer publik på platsen kan arrangören genom att meddela på förhand förutsätta att de som deltar i evenemanget använder ansiktsmask.

Fyr logo