Kyrkslätt kommun deltog i den omfattande beredskapsövningen UUSIMAA21

10.09.2021 08:19

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade 7–8.9.2021 en beredskapsövning i landskapet Nyland.  I UUSIMAA21 övade man aktion i en situation där ett exceptionellt häftigt och långvarigt åskväder orsakade störningar i elnätet och vattenförsörjningsinfrastrukturen. Teman i övningarna valdes på grundval av den regionala riskbedömningen för Nyland.

Under den simulerade störningssituationen övade man aktion enligt beredskapsplanerna, så som situationsledarskap, kommunalt internt och externt myndighetssamarbete och kommunikation.

Tyngdpunkterna i beredskapsövningen i Kyrkslätt låg på inrättande av en ledningscentral, bildande av situationsbilden och ledarskap vid störningar. I övningarna utgjorde olika störningar i elproduktionen, vattendistributionen och datakommunikationen en utmaning.

– Denna beredskapsövning som pågick i två dagar var praktisk och gav visshet för att lösa problem som orsakas av störningarna. Det är viktigt att också vid störningar ta hand om kommuninvånarnas säkerhet och att ordna service, och oftast förutsätter det samarbete med andra aktörer, berättar kommundirektör Tarmo Aarnio.

– Vi har till exempel i höstas startat den regionala beredskapscentralsverksamheten (AVAK). Grundidén med den är att Kyrkslätts kommun vid störningar under normala omständigheter och undantagsförhållanden kontrollerat kan säkerställa produktionen av kommunens basservice i samarbete med aktörerna inom frivilligsektorn i området, fortsätter kommundirektör Tarmo Aarnio.

I Kyrkslätt övade man också den regionala beredskapscentralsverksamheten som en del av UUSIMAA21-övningen

I Kyrkslätt avslutades beredskapsövningen med start av den regionala beredskapscentralens (AVAK) verksamhet genom kommundirektörens beslut.  AVAKs uppgift i beredskapsövningen var att vid vattenstörning säkerställa produktionen av service på vattendistributionsplatsen, regionalt inriktad kommunal kommunikation och bildandet av situationsbilden för kommunens ledningscentral.

– Vid störningar under normala omständigheter och i undantagsförhållanden stärker den regionala beredskapscentralsverksamheten den totala säkerheten i kommunen och ger kommuninvånarna en ny möjlighet att delta i upprätthållandet av säkerheten, berättar kommunens säkerhetschef Kasperi Launis.

I beredskapsövningen UUSIMAA21 deltog största delen av kommunerna i Nyland och de centrala myndigheterna och organisationerna med anknytning till beredskap. På grund av coronasituationen ordnades övningen i år på nätet.

UUSIMAA21