Kyrkslätt i huvudstadsregionen

""

Kyrkslätts kommun erbjuder företagen som verkar på Kyrkslättsområdet utomordentliga trafikförbindelser, välutbildad arbetskraft och de möjligheter till affärsverksamhet som en växande befolkning för med sig. Kommunen låter bygga infrastruktur och planlägger tomter för bostads- och företagsbruk samt erbjuder företag högklassiga kommunaltekniska tjänster (gatuunderhåll, vattenförsörjning, behandling av avloppsvatten o.s.v.).

I kommunen finns en driftig företagarförening, Kyrkslätts företagare rf, som kommunen aktivt samarbetar med. Kommunen är också medlem i Helsingforsregionens handelskammare. Kommunen samlar Kyrkslättsföretagare regelbundet varje kvartal för att diskutera aktuella frågor och utbyta tankar med kommundirektören och andra tjänstemän.

Investeringar och anskaffningar

Kommunen investerar årligen över 20 miljoner euro i byggande och skaffar tjänster och förnödenheter för över 85 miljoner euro. Kommunen är genom anskaffningen av köpta tjänster samarbetspartner till flera företag. Kommunen främjar fri konkurrens genom att handla ansvarsfullt i offentliga upphandlingar.

Samarbete med läroanstalter

Kommunen finansierar och handleder verksamheten i regionens yrkesläroanstalter och säkrar tillgången till yrkeskunnig arbetskraft för företagen på området. Man beställer också utbildning för kommunens egen personal av läroanstalterna. Kommunen fungerar tidvis som praktikplats för studeranden som blir färdiga från läroanstalterna. En del av dem får efter studierna arbete vid företagen. Läroanstalternas projektverksamhet är aktiv och av de erbjudna företagstjänsterna har bl.a.Laurea ammattikorkeakoulu länge haft nära samarbete med kommunen.

Företagsrådgivning

Kyrkslätts kommun ordnar företagstjänster via FöretagsEsbo. FöretagsEsbos företagsrådgivare tar emot kunder också i Kyrkslätts kommunhus. Reservera en tid här.

Landsbygdsnäringar

Västra Nylands landsbygdsförvaltning

Kyrkslätts kommun tar hand om de uppgifter och tjänster som fastställts för landsbygdsnäringsmyndigheten och utvecklingsuppgifter inom landsbygdsnäringen i enlighet med samarbetsavtalet, i samarbete med 8 andra kommuner i regionen från och med början av år 2013. Ingå kommun fungerar i enlighet med avtalet som värdkommun för serviceproduktionen. Kyrkslätts kommun finansierar dessutom årligen Pomoväst rf:s lokala program för utveckling av landsbygden. EU, staten och kommunerna deltar i finansieringen av programmet. Programmets mål är att bl.a. främja företagarverksamhet och utöka antalet arbetsplatser i Västra Nyland. Kommunen är också med i Södra Finlands fiskerihushållningsprogram ESKO, vars tyngdpunkter är bl.a. företagarverksamhet och innovationer.

Utvecklingsverksamhet

Kommunen finansierar det regionala utvecklingsbolaget Culminatum via Nylands förbund. Utvecklingsbolagets uppgift är att främja Nylands internationella konkurrenskraft och dragningskraft. Culminatum Innovation genomför innehållet i kompetenscentra Boende, Upplevelseproduktion, Välfärd, HealthBIO, Nanoteknologi, Datateknik och Digibusiness som omfattas av arbets- och näringsministeriets program för kompetenscentra och förvaltar Nylands kompetenscentra för Livsmedelsutveckling och Miljöteknologi som genomförts av Culminatums samarbetspartners. Culminatum verkar i Otnäs i Esbo.

Samarbetsnätverk

Kyrkslätts kommun är en del av gruppen som kallas KUUMA-kommunerna. KUUMA-kompanjonskapet är samarbete mellan tio kranskommuner till Helsingfors, företagslivet och läroanstalterna. Målet med samarbetet är att utveckla området som en konkurrenskraftig och säregen bostads- och företagsmiljö och tillsammans sköta kommunernas uppgifter. Målet är att utveckla näringslivets och företagens verksamhetsförutsättningar på KUUMA-området. Med hjälp av samarbetet söker man möjligheter att påverka också på bl.a. beslutsfattandet inom NTM-centralen och Nylands förbund. Utöver näringsfrågor koordinerar KUUMA-samarbetet frågor som gäller styrning av markanvändning, boende och utveckling av trafiksystem.

Kyrkslätts kommun strävar efter att till sitt område locka internationella investeringar i samarbete med Invest in Finland och Greater Helsinki Promotion. Invest in Finland som är underställd arbets- och näringsministeriet hjälper utländska företag att hitta affärsverksamhetsmöjligheter i Finland genom att producera information och utveckla och koordinera det nationella arbetet med att skaffa utländska investeringar. Greater Helsinki Promotion Ltd Oy marknadsför huvudstadsregionen som en utmärkt plats för placering av internationella företag och andra organisationer. Bolaget främjar regionens allmänna välkändhet internationellt.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Helsinki Ring of Industry #boring