Kyrkslätt belönades för sin utvecklingsgärning inom kommunsektorn - miljoninbe-sparingar med ledarskap som främjar arbetsförmågan

23.01.2019 09:59

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun har målmedvetet förnyat sina arbetshälsoförfaranden. Med ledarskap som främjar arbetsförmågan har man uppnått inbesparingar på t.o.m. 3,4 miljoner euro, och allt fler kommunalt anställda har hållits arbetsförmögna. Man började utveckla kommunens praxis gällande arbetshälsa år 2016 då Kyrkslätt fick rätt dåliga resultat i Kevas analys av kostnaderna för arbetsoförmåga. Målet var att sänka antalet sjukfrånvaroperioder och förbättra arbetsförmågan genom modellen Aktivt stöd.

Lösningar på utmaningarna gällande arbetsförmågan med modellen för Aktivt stöd

Modellen för Aktivt stöd genomförs i tätt samarbete med företagshälsopartnern Terveystalo. Modellen definierar förfaringssätten då sjukfrånvaroperioderna blir långa. Modellen beskriver vad arbetstagaren själv ska göra, vad chefen ska göra och vad företagshälsovården ansvarar för. Man kan nu åtgärda utdragna sjukfrånvaroperioder i ett tidigare skede än innan, och man håller allt flera förhandlingar om arbetsförmågan.

I och med modellen för Aktivt stöd har personalens sjukfrånvaroperioder minskat, partiell sjukdagpenning används betydligt mer än tidigare som stöd för återgången till arbetet, och man gör allt flera arbetsarrangemang med anledning av hälsomässiga begränsningar. Målet är att så många som möjligt skulle kunna fortsätta i arbetslivet så länge som möjligt.

Som en del av modellen för Aktivt stöd kan chefen bevilja sjukledighet för sju dagar utan läkarintyg. Förfarandet har gjort det möjligt för företagshälsopartnern att koncentrera sig på  hantering av risker för arbetsförmågan, och man har kunnat rikta företagshälsovårdens åtgärder till riktigt effektiva handlingar.

- Modellen för Aktivt stöd är till nytta för oss alla. Vi bryr oss om våra anställda och deras orkande, och försöker finna möjligheter att fortsätta i arbetet trots hälsomässiga begränsningar, berättar personalchef Ulla Palmroos.

Ledarskap som främjar arbetsförmågan inbringade miljoninbesparingar

Sjukfrånvaroperioderna har minskat med 22 procent på fem år. Detta har lett till inbesparingar på t.o.m. 3,4 miljoner euro. Åtgärderna har också lett till att hälsoprocenten stigit betydligt och förtidsavgifterna har börjat sjunka. Allt färre är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom.

- Det stod klart för oss att vi modigt måste göra någonting annorlunda för att få fason på de eskalerande kostnaderna. Nu är kommunens företagshälsovård tidsenlig, och ledarskapet som främjar arbetsförmågan blickar framåt, konstaterar Palmroos.

Antalet förtidspensionärer har minskat märkbart efter ibruktagningen av modellen för Aktivt stöd. Kommunen får inte längre lika mycket ”bötesavgifter” som baserar sig på utgifter för förtidspensioneringar som tidigare, och å andra sidan utökar även deltidsarbete arbetstagarens ålderspensionsskydd.

De inbesparade pengarna har använts för att framställa mera gott: man har utökat verksamhet som förbättrar och upprätthåller arbetsförmågan, såsom sömn- och smärthanteringsgrupper, motionshandledning och handledning i stresshantering.

- Vi kan alla vara stolta över de goda resultaten. Kyrkslätts kommun har på några år tagit ett stort steg framåt inom ledarskapet som främjar arbetsförmågan, och detta verksamhetssätt gagnar oss alla som jobbar här, gläder sig Palmroos.

Ytterligare information:

KunTeko2020 - kommunsektorns program för arbetsutvecklin

Työkykyjohtaminen toi miljoonasäästöt

Ulla Palmroos