Kungörelser endast på kommunens webbplats fr.o.m. 1.1.2020

17.12.2019 11:13

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service

Kungörelser och de handlingar som kungörs publiceras fr.o.m. 1.1.2020 endast elektroniskt på kommunens webbplats, och kungörelser sätts inte längre upp i pappersformat på kommunens officiella anslagstavla på kommunhusets servicekontor. Ändringen beror på att lagen om offentliga kungörelser (34/1925) har upphävts och att förvaltningslagen (434/2003, 62 a §) i fortsättningen stadgar om kungörelser. På grund av lagändringen blir publicering på webbplatsen det primära förfaringssättet i fråga om både offentliga delgivningar och offentliga kungörelser.

Kungörelserna finns på ingångssidan på webbplatsen. Man kan även i fortsättningen ta del av kungörelser genom att besöka kommunens servicekontor, där man kan läsa kungörelser på servicekontorets dataterminal för allmänheten. Kontaktuppgifterna till servicekontoret finns här.

Från fall till fall kan kungörelsen även i fortsättningen publiceras i dagstidningen. Kommunens tvåspråkiga kungörelse- och annonstidning är Kirkkonummen Sanomat. Om kungörelsen på grund av störningar i datakommunikationerna eller av någon annan orsak inte kan publiceras på kommunens webbplats publiceras den dessutom i den officiella tidningen.

Huvudregeln är att kungörelsen och handlingen som kungörs hålls framlagda på kommunens webbplats i 14 dygn. Om en tid för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt börjar löpa från delfåendet av handlingen, ska kungörelsen och den handling som kungörs hållas offentligt tillgängliga tills den nämnda tidsfristen går ut. 

Servicekontorets öppettider är: måndag kl. 8.30 - 17 tisdag - fredag kl. 8.30 - 16