Kungörelse om övergivet fordon / Peugeot Partner paketbil (utan registreringsskyltar)

07.10.2021 11:23

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om övergivet fordon / Peugeot Partner paketbil (utan registreringsskyltar)

 

Meddelande om flyttning av fordon enligt 10 § i lagen om flyttning av fordon (1508/2019), där det är fråga om ett beslut om flyttning av ett övergivet fordon på grundval av begäran om handräckning.                 

Identifikationsuppgifter och det huvudsakliga innehållet i beslutet

Kyrkslätts kommun kungör i enlighet med 62a § i förvaltningslagen (29.3.2019 / 434) offentligt på kommunens webbplats om övergivna fordon som har flyttats till kommunens centraldepå och vars ägare eller innehavare är okända.

De övergivna fordonen ska hämtas från Kyrkslätts kommuns centraldepå inom 30 dagar efter delfåendet vid äventyr att fordonet övergår i Kyrkslätts kommuns ägo enligt bestämmelserna i 13 § i lagen om flyttning av fordon.

Uppgifter om det övergivna fordonets är mera detaljerat preciserade i bilagan (bilaga 1).

Datum för publicering av kungörelsen 7.10.2021.

Datum för delfående av beslutet

Delfåendet av beslutet anses ha skett sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, det vill säga 14.10.2021.

Framläggning

Denna kungörelse och detta beslut med bilagor är offentligt framlagda 7.10.2021–13.11.2021 på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser.

Sökande av ändring

Omprövning av beslutet om flyttning av fordon eller ersättning för flyttningskostnaderna får begäras enligt 46 § i förvaltningslagen (11.6.2010/581). En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (49 c § (11.6.2010 /581)).

Ytterligare information

Kansliingenjör inom kommunalteknik Raimo Taavitsainen tfn +358 40 751 8928

e-post: fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

 bilaga 1.

Kyrkslätts kommun

Raimo Taavitsainen

 

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri / Kansliingenjör inom kommunalteknik

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun

Yhdyskuntatekniikka/ Samhällsteknik

Sähköposti / e-post: raimo.taavitsainen@kirkkonummi.fi

Puhelin / telefon 040 751 8928

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi

Besöksadress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt