Kungörelse om inledande av planering: Förbättring av landsväg 11277 (Hirsalavägen) genom att bygga gång- och cykelled på avsnittet stamväg 51–Kilvägen, förbättringsplan, Kyrkslätt

20.05.2020 13:17

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om inledande av planering
Förbättring av landsväg 11277 (Hirsalavägen) genom att bygga gång- och cykelled på avsnittet stamväg 51–Kilvägen, förbättringsplan, Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun inleder efter att ha kommit överens om saken med Nylands närings- trafik- och miljöcentral uppgörandet av en förbättringsplan med behövliga utredningar.

Planeringsobjektet ligger på landsväg 11277 (Hirsalavägen) i Kyrkslätts kommun på avsnittet stamväg 51–Kilvägen. Avsikten är att planera en ny gång- och cykelled på detta vägavsnitt.

Kungörelsen har publicerats i Kyrkslätts kommuns datanät och på NTM-centralens webbplats 20.5.2020.

Parterna anses ha fått del av inledandet av planeringen och undersökningsrätten den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen (förvaltningslagen 62 a §).

Den som ansvarar för projektet har rätt att på fastigheter utföra mätningar och markundersökningar och vidta andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet kräver (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 §). 

Fastighetsägarna och de andra sakägarna samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter kan påverkas av planen har rätt att närvara vid undersökningarna samt uttala sin åsikt i ärendet (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 § och 27 §).

Kyrkslätts kommun behandlar nödvändiga personuppgifter i anslutning till uppgörandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspraxis gällande planering av trafikleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ytterligare information ges av Kyrkslätts kommun, Saara Koivumäki, tfn 040 541 846 2, saara.koivumaki@kirkkonummi.fi och NTM-centralen i Nyland, Hanna Reuterhorn, tfn 0 295 021 132, hanna.reuterhorn@ely-keskus.fi

Kyrkslätts kommun
Kommunaltekniska tjänster