Kungörelse om inledande av planering: Förbättring av landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen–Granbackavägen, vägplan, Kyrkslätt

20.05.2020 12:44

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om inledande av planering
Förbättring av landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen–Granbackavägen, vägplan, Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun inleder efter att ha kommit överens om saken med Nylands närings- trafik- och miljöcentral uppgörandet av en vägplan med behövliga utredningar.

Planeringsobjektet ligger på landsväg 11227 (Överbyvägen) i Kyrkslätts kommun på avsnittet Karlbergsvägen–Granbackavägen. Avsikten är att planera en ny gång- och cykelled och undersöka eventuella åtgärder som görs upp för tre busshållplatspar.

Kungörelsen har publicerats i datanätet, på Kyrkslätts kommuns webbplats och på NTM-centralens webbplats 20.5.2020.

Parterna anses ha fått del av inledandet av planeringen och undersökningsrätten den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen (förvaltningslagen 62 a §).

Den som ansvarar för projektet har rätt att på fastigheter utföra mätningar och markundersökningar och vidta andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet kräver (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 §).

Fastighetsägarna och de andra sakägarna samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter kan påverkas av planen har rätt att närvara vid undersökningarna samt uttala sin åsikt i ärendet (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 § och 27 §).

När planeringen framskrider kommer man senare på ett sätt som meddelas separat att bereda möjlighet för sakägarna att uttala sin åsikt om planen (lagen om trafiksystem och landsvägar 27 § och statsrådets förordning om landsvägar 3 §).

De färdiga planerna framläggs offentligt och då har sakägarna möjlighet att lämna en skriftlig anmärkning om planen (lagen om trafiksystem och landsvägar 27 § och statsrådets förordning om landsvägar 3 §).

Kyrkslätts kommun behandlar nödvändiga personuppgifter i anslutning till uppgörandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspraxis gällande planering av trafikleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ytterligare information ges av Kyrkslätts kommun, Hannu Ruhanen, tfn 040 1269866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi och NTM-centralen i Nyland, Hanna Reuterhorn, tfn 0295 021 132, hanna.reuterhorn@ely-keskus.fi

Kyrkslätts kommun
Kommunaltekniska tjänster