Kungörelse om framställningen om justering av kommungränsen i Siikajärvi by

30.11.2017 12:24

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om framställningen om justering av kommungränsen i Siikajärvi by

Framläggning av framställningen om justering av kommungränsen mellan Kyrkslätts kommun och Esbo stad inklusive behandlingsmaterial

Ärende

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad. Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av planläggning och vattenförsörjning.

Enligt kommunstrukturlagen (1698/2009) kan en framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun göras av fullmäktige i en kommun som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en kommunmedlem eller av finansministeriet. En kommunmedlem lämnar sin framställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som berörs av ändringen. Av utlåtandena ska kommunens synpunkt på ändringen av kommundelningen samt motiveringar framgå. Kommunstyrelsen ska inlämna förslaget och kommunernas utlåtanden till finansministeriet inom sex månader från mottagandet av förslaget. Ministeriet kan besluta om överföring av en del av en kommun till en annan kommun, om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen. På grundval av de i 19 § nämnda grunderna kan beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta.

I fall gällande ändring av kommunindelningen bedöms om den föreslagna justeringen av kommunindelningen skulle uppfylla förutsättningarna i 4 § i kommunstrukturlagen och om den skulle främja målen för utvecklande av kommunindelningen enligt 2 § i samma lag.  Beträffande en partiell sammanslagning bedöms dessutom om framställningen uppfyller förutsättningarna för beslutsfattandet i 19 § när en del av en kommun överförs till en annan kommun.

Utlåtanden enligt 11 § i kommunstrukturlagen och bakgrundsmaterialen till dem har tillställts finansministeriet 12.9.2017. Finansministeriet har i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen bestämt om förberedande behandling av framställningen.

I enlighet med 14 § 3 mom. i kommunstrukturlagen uppmanar ministeriet Kyrkslätts kommun att ge sina invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen. Anmärkningarna ska framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar har kungjorts.

Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska därefter ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den. Kyrkslätts kommuns utlåtande och anmärkningarna till det tillställs finansministeriet senast 31.1.2018.
  

Framläggning av kungörelsen, förslaget till justering av kommungränsen och behandlingsmaterialet

Denna kungörelse hålls offentligt framlagd 4.12.2017 – 3.1.2018  på Kyrkslätts kommuns anslagstavla och på kommunens webbplats. Kungörelsen kan dessutom läsas på Kyrkslätts kommuns servicekontor på adressen Ervastvägen 2.

 
Förslaget till Kyrkslätts kommun och utlåtandena och bakgrundsmaterialet gällande justeringen av kommungränsen mellan Kyrkslätts kommun och Esbo stad, vilka hör till behandlingen av förslaget, hålls i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) framlagda under kungörelsetiden 4.12.2017 – 3.1.2018 i Kyrkslätts kommuns servicekontor på adressen Ervastvägen 2.

Dessutom publiceras förslaget som framställts till Kyrkslätts kommun samt utlåtandena och bakgrundsmaterialen gällande behandlingen av ärendet under kungörelsetiden på Kommunens kommuns webbplats på adressen www.kyrkslatt.fi.  Lantmäteriverkets och magistraten i Nylands utlåtanden i ärendet publiceras inte på webben på grund av skyddet av personuppgifter.


Framställning av anmärkningar om förslaget till ändring av kommungränsen

För Kyrkslätts kommuns invånare och dem som anser sig beröras av saken reserveras möjlighet att anmärka på förslaget till justering av kommungränsen. Anmärkningen ska framställas inom 30 dagar efter att kungörelsen ifråga publicerats i kommunen.

Anmärkningarna ska därmed lämnas in senast 3.1.2018 skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi


Kontaktpersoner

Tf. kommunjurist Jussi Vaanola, tfn 050 4140411, e-post: jussi.vaanola@kirkkonummi.fi och direktören för samhällstekniska väsendet, sektordirektören för kommunaltekniska sektorn Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 4140754, e-post: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ytterliga information (på finska)

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön liite 1 Esitys kuntarajan siirrosta Siikajärven kylässä
Lausuntopyynnön liite 2 Kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote
Lausuntopyynnön liite 3 Espoon valtuuston lausunto
Lausuntopyynnön liite 4 Kunnanvaltuuston lausunto Siikajärvi, hyväksytty 4.9.2017
Lausuntopyynnön liite 5 Muistio (oheismateriaali)
Lausuntopyynnön liite 6 Muistutus (oheismateriaali)