Kungörelse om flyttning av övergivna fordon till Kyrkslätts kommuns centraldepå

19.07.2021 15:56

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om flyttning av övergivna fordon till Kyrkslätts kommuns centraldepå

Meddelande om flyttning av fordon och flyttningsbeslut enligt § 10 i lagen (1508/2019) där det är fråga om ett beslut om flyttning av fordon som fattats på basis av en begäran om handräckning.                      

Specificerade uppgifter om beslutet och beslutets huvudsakliga innehåll

Kyrkslätts kommun kungör offentligt enligt 62 a § i förvaltningslagen (29.3.2019/434) på kommunens webbplats om övergivna fordon som har flyttats till kommunens centraldepå och vilkas ägare eller innehavare inte är kända.

Övergivna fordon ska hämtas från Kyrkslätts kommuns centraldepå inom 30 dagar från delfåendet vid hot om att fordonet övergår i Kyrkslätts kommuns ägo på så sätt som stadgas i 13 § i lagen om flyttning av fordon.

En förteckning över de övergivna fordonen med nödvändiga uppgifter finns i bilagan (bilaga 1).

Datum för publicering av kungörelsen

19.7.2021

Datum för delfående

Delfående av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter tidpunkten för publicering av kungörelsen, dvs. 26.7.2021.

Framläggning

Denna kungörelse och detta beslut är offentligt framlagda 19.7.2021– 25.8.2021 på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen https://www.kirkkonummi.fi/Kungörelser.

Ändringssökande

Det är möjligt att begära omprövning i fråga om ett beslut om flyttning av fordon eller ersättning av flyttningskostnader enligt 46 § i förvaltningslagen (11.6.2010/581). En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (49 c § (11.6.2010/581).

Ytterligare information

Kansliingenjör inom kommunalteknik Raimo Taavitsainen tfn +358 407 518 928
E-post raimo.taavitsainen(at)kirkkonummi.fi