Kungörelse om flyttning av övergivet fordon till Kyrkslätts kommuns centraldepåområde

09.09.2021 13:13

Kategori: Kungörelse

Meddelande om flyttning av fordon och flyttningsbeslut enligt 10 § i lagen (1508/2019), där det är fråga om ett kommunalt beslut om flyttning av ett övergivet fordon och flyttning av ett fordon på grund av parkering i strid med trafikreglerna.       

Identifikationsuppgifter och det huvudsakliga innehållet i beslutet

Kyrkslätts kommun kungör i enlighet med 62a § i förvaltningslagen (29.3.2019 / 434) offentligt på kommunens webbplats om övergivna fordon som flyttats till kommunens centraldepå eller vars ägare eller innehavare är okänd.

Det övergivna fordonet ska hämtas från Kyrkslätts kommuns centraldepå inom 30 dagar efter delfåendet vid äventyr att kommunen övergår i Kyrkslätts kommuns ägo enligt bestämmelserna i 13 § i lagen om flyttning av fordon.

Det övergivna fordonet är det som fogats till bilagan med behövliga uppgifter (bilaga 1).

Datum för publicering av kungörelsen

9.9.2021

Datum för delfående av beslutet

Delfåendet av beslutet anses ha skett sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, det vill säga 16.9.2021.

Framläggning

Denna kungörelse och detta beslut med bilagor är offentligt framlagda 9.9.2021–16.10.2021 på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser.

Sökande av ändring

Omprövning av beslutet om flyttning av fordon eller ersättning för flyttningskostnaderna får begäras enligt 46 § i förvaltningslagen (11.6.2010/581). En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (49 c § (11.6.2010 /581)).

Ytterligare information

Kansliingenjör inom kommunalteknik Raimo Taavitsainen tfn +358 407 518 928
 e-post: fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun 

Raimo Taavitsainen 

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri / Kansliingenjör inom kommunalteknik
Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun
Yhdyskuntatekniikka/ Samhällsteknik
Sähköposti / e-post: raimo.taavitsainen@kirkkonummi.fi
Puhelin / telefon 040 7518 928
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi
Besöksadress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

 Bilaga 1; flyttning av  fordon