Kungörelse om anhängiggörande av bygglovsansökan, LP-257-2022-02176

13.11.2022 14:01

Kategori: Kungörelse

Prysmian Group Finland Oy söker bygglov för byggande av ett 185 meter högt kabeltorn på en kabelproduktionsbyggnad under ärendetebeckning LP-257-2022-02176, för fastigheten Kaapeli I, 257-406-1-5, adress Kabelvägen 68. Enligt sökandens utredning förutsätter produktutvecklingen av kabelprodukter förnyande av produktionslinjen så att den motsvarar den globala övergången till en grönare energiform. Det är nödvändigt att genomföra ytbeläggningsprocessen i kabeltillverkningen som vertikal process för att säkerställa kvaliteten. Faserna i den vertikala processen och längden på kabeln som ska tillverkas definierar byggnadens storlek. 

Med denna kungörelse tillkännages anhängiggörande av bygglovsansökan på det sätt som föreskrivs i MBL 133 § och MBF 65 § för dem vars fördel eller rätt ansökan kan beröra. Dessutom bereds de tillfälle att bli hörda. 

Ansökningshandlingarna är framlagda 14.11–1.12.2022 på den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi, där man kan bekanta sig med handlingarna. Ni får en inbjudan till Lupapiste genom att uppge er e-postadress och ansökans LP-ärendebeteckning på adressen rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi.

Det är möjligt att bekanta sig med ansökningshandlingarna också hos Kyrkslätts kommuns byggnadstillsyn under tjänstetid med tidsbeställning på numret 040 1269 260, Ervastvägen 2, Kyrkslätt. 

Eventuell anmärkning ska framställas skriftligen och riktas till Kyrkslätts kommuns byggnads- och miljönämnd. Den ska lämnas senast 1.12.2022 antingen via Lupapiste eller per e-post, rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi, eller per post på adressen Kyrkslätts kommun, Byggnadstillsynen, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Ärendet kan avgöras även om anmärkningar inte lämnas in inom utsatt tid. 

Kyrkslätt 14.11.2022
Byggnads- och miljönämnden