Kungörelse om anhängiggörande av bulleranmälan (17.3-30.3.2023)

17.03.2023 10:50

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om anhängiggörande
LP-257-2023-00368

Oy Göran Hagelberg Ab har lämnat en i 118 § i miljövårdslagen avsedd anmälan om tillfälligt buller och tillfälliga vibrationer till Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighet. Anmälan gäller jordbyggnadsarbeten för Motonet-butiken i Kyrkslätt på adressen Klosterporten 1, där arbeten som orsakar speciellt störande buller är bergsbrytning, krossning av lösgjord sprängsten och pålning. Enligt anmälan utförs störande arbeten 11.4–30.6.2023 vardagar kl. 7–20.  Bergsbrytningen och krossningen beräknas ta sammanlagt 4–6 veckor och pålningsarbetet 4 veckor. 

Kungörelsen är offentligt framlagt 17.3.-30.3.2023 i elektronisk form på Kyrkslätts kommuns webbplats www.kyrkslatt.fi. Bulleranmälan finns under samma period tillgänglig på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse har publicerats 17.3.2023 på myndighetens webbplats och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.  

De vars rätt eller fördel saken gäller kan framställa en anmärkning om saken. Också andra än sakägarna har rätt att framställa en anmärkning om saken. Anmärkningen ska framföras skriftligen och riktas till Kyrkslätts kommuns miljöinspektör och lämnas in senast 30.3.2023 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 15.3.2023

Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör