Kungörelse enligt 108 § i kommunallagen om Vasa förvaltningsdomstols beslut 17.2.2021

17.02.2021 12:11

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 17.2.2021 nr 21/0020/3 om besvär i ett miljötillståndsärende, som har gällt deponering av avfall som innehåller biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material på avstjälpningsplats samt inledande av tillståndspliktig verksamhet, Esbo, Kyrkslätt.

Den som ansöker om tillstånd

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse om beslutshandlingen hålls offentligt framlagda under tiden 17.2–26.3.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 26.3.2021.