Korttidsvård

Korttidsvård ordnas i kommunens egna enheter. Syftet med korttidsvården är att stödja den äldres möjligheter att klara sig hemma och fungera som vårdplats för de vårdbehövande inom närståendevården under närståendevårdarnas lediga dagar. Man kommer alltid separat överens om vårdperiodens längd, vanligen så att vården ordnas från måndag till måndag. Antalet vårddygn är sålunda 8 per vårdperiod. Korttidsvård är vanligen regelbunden och upprepas med bestämda mellanrum. Korttidsvårdens frekvens varierar från var fjärde vecka till var sjätte vecka.

Korttidsvård kan behövas t.ex. när en närstående som ger vård hemma blir sjuk eller är bortrest. Tillfällig vård kan behövas också när det sker en plötslig försämring i den vårdbehövandes tillstånd som inte kräver vård på ett akutsjukhus. Syftet med korttidsvården är att stödja den äldres möjligheter att bo hemma och göra det möjligt för närståendevårdare att ha fritid. Tillfällig kortvarig anstaltsvård kan behövas när man är bara tillfälligt oförmögen att klara sig hemma.

Vårdbehovet och platssituationen inverkar på om man kan få plats. För att få en plats behöver man rekommendation av den egna läkaren eller av hemvården. Närståendevårdarna ska direkt kontakta koordinatorn för närståendevården.

Kommunens koordinator för närståendevården koordinerar platssituationen inom korttidsvården.