Koronaepidemins inverkningar på bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt – Tf. bildningsdirektör Mikael Flemmichs lägesrapport

19.11.2020 14:40

Kategori: Skolor Barn Musikinstitutet Bibliotek Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Unga Idrott och friluftsliv Utbildning Fritid Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Småbarnspedagogik

Vi har under de senaste veckorna fått läsa om exponeringar för coronasmitta på daghem, i skolor och i samband med hobbyverksamhet under fritiden. Då incidenstalet för Kyrkslätt ökande snabbt under en kort tid, beslöt kommunens smittskyddsmyndighet att avbryta inomhusverksamheten för vuxnas hobbygrupper i lokaler ägda av kommunen för två veckors tid, 3.11 – 17.11.2020. Det här hade inverkningar både för tiotals föreningar som är verksamma i kommunen, men också för ordnandet av kommunens egen verksamhet. Medborgarinstitutet och idrottstjänsterna ordnade sin verksamhet med hjälp av distansförbindelser i mån av möjlighet under den tid som gruppverksamheten inomhus var avbruten. Samtidigt ökade man utbudet på avgiftsfri utomhusmotion. Hobbyverksamheten för barn har vi strävat till att ordna så vanligt som möjligt under hela hösten. Bibliotekshuset Fyyri, som öppnades i början av oktober, har varit öppet under hela tiden, men kundmängderna har begränsats i de utrymmen som man kan boka för eget bruk. Även ungdomsverksamheten har fortsatt normalt under hösten.

Hobbyverksamheten fortsätter – alla 15 år fyllda förutsätts använda ansiktsmask

Då begränsningsåtgärderna bar frukt och antalet coronasmittor minskade en aning, bestämde kommunens smittskyddsmyndighet att hobbyverksamheten för vuxna kan fortsätta igen från och med 18 november. Nu är det av största vikt att vi alla kommer ihåg att följa gemensamma regler och rekommendationer. På det sättet kan vi värna om vår egen och andras hälsa och trygghet.

I Kyrkslätts kommuns lokaler för inomhusmotion och andra kommunala lokaler där det ordnas hobbyverksamhet inomhus, förutsätts det i fortsättningen att alla som fyllt 15 år bär ansiktsskydd och samma rekommenderas även för unga i högklassåldern. Användning av munskydd gäller dock inte personer som av hälsoskäl inte kan använda mask.

Ansiktsmask används i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man efter att använda ansiktsmask. Amatörorkestrar ska överväga sitt program utan blåsinstrument, andra använder ansiktsmask. Också tränare och handledare ska använda ansiktsmask under hela den tid som hobbyverksamheten pågår.

Använd alltså ansiktsmask i samband med all motion och hobbyverksamhet som ordnas inomhus, till exempel institutskurser samt förenings- och hobbyanvändning av skolornas gymnastiksalar. Utöver användning av ansiktsmask är det fortfarande lika viktigt som tidigare att komma ihåg säkerhetsavstånden och god handhygien. Kom ihåg att du kan delta i verksamheten endast om du är helt symptomfri.

Kommunen önskar fortsättningsvis att fritidsaktörerna i kommunen, till exempel föreningarna, idrottsföreningarna och företagen, följer samma principer som kommunen. Då kan vi tillsammans skapa så trygga förhållanden som möjligt för hobbyverksamheten och undvika massexponeringar för coronaviruset.

Barn och unga har fått delta i sina hobbyer på ett så gott som normalt sätt. Så att vi ska kunna fortsätta på samma sätt, önskar vi att alla vuxna agerar så ansvarsfullt som möjligt i samband med barnens hobbyverksamhet. När ett barn hämtas till och avhämtas från sin hobbyverksamhet förutsätter vi att ledsagaren använder mask i alla inomhuslokaler enligt ovanstående.

Coronaåtgärderna inom småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken har det förekommit en del exponeringar för coronasmitta. Trots det, har verksamheten fortsatt normalt i alla enheter. I verksamheten följer man myndigheternas anvisningar och rekommendationer bland annat genom att se till att säkerhetsavstånden följs och att god handhygien beaktas. Verksamheten inom småbarnspedagogiken har planerats ända sedan våren på ett sådant sätt att vi har kunnat undvika omfattande exponeringar.

Alla anställda kan, ifall de vill, använda ansiktsmask eller visir när de jobbar med barnen, men det finns ingen rekommendation för personalen att använda ansiktsmask då de är i växelverkan med barnen. Däremot rekommenderar vi att personalen använder ansiktsmask då de är i växelverkan med varandra, särskilt då det är svårt att hålla säkerhetsavstånden tillräckliga. Användning av ansiktsmask rekommenderas även då personalen är i kontakt med vårdnadshavare och samarbetsparter. Vårdnadshavarna rekommenderas även bära ansiktsmask inomhus i samband med hämtning av barnet till och från dagis eller familjedagvården.

Statens Covid19-specialunderstöd har gjort det möjligt att anställa två kuratorer för att jobba inom småbarnspedagogiken, för att jämna ut verkningarna av vårens undantagsförhållanden. Deras arbetsinsats riktar sig speciellt till barngrupper och personal, men även till familjer som upplever att de behöver stöd i den här exceptionella situationen. Det här stödet som understryker gemenskap strävar till att hjälpa barnen hantera och lindra bekymmer, rädsla och ovisshet som de kan uppleva på grund av coronasituationen.    

Coronavirussituationens inverkningar på skolornas verksamhet

I grundskolan löper vardagen vidare på ett möjligast normalt sätt. I skolor där det förekommit exponeringar har enskilda elever eller skolklasser övergått till distansundervisning eller andra anpassade undervisningsmetoder för karantäntiden enligt behov. Även skolans personal har varit bland de exponerade och specialarrangemangen har i en del skolor krävt extra planering särskilt då lärare varit i hemmakarantän. Erfarenheterna från våren har kommit till nytta i dessa snabba förändringar. Våra elever och deras familjer samt vår personal har igen visat beundransvärd anpassningsförmåga. Tack till er alla! Vi önskar även lite extra förståelse i dessa exceptionella förhållanden. Ibland ändrar situationerna väldigt snabbt och oförutsägbart.

Samarbetet mellan utbildningstjänsterna och enheten för smittsamma sjukdomar har fungerat bra. Enheten för smittsamma sjukdomar utarbetar informationsbrev till de exponerade och skolornas personal och rektorerna sköter om att meddelandet går till rätt målgrupper.

Vi har fått följa med nyheter om att personalen i huvudstadsregionens grundskolor övergått till att använda ansiktsmask i skolornas utrymmen. Även i Kyrkslätt rekommenderar vi att personalen i grundskolorna använder ansiktsmask.

Maskrekommendationen för andra stadiet trädde ikraft i början av oktober och i gymnasierna har man följt rekommendationen på ett berömligt sätt. Ett stort tack för det, både till våra studerande och till personalen!

Öppna och fortlöpande tjänster som målsättning

Vår målsättning är framför allt att säkerställa öppna och fortlöpande tjänster inom småbarnspedagogiken, i skolorna och i hobbyverksamheten. Därför önskar jag att vi alla orkar följa de gemensamma reglerna även då det ser ut att situationen drar ut på tiden. Vi fixar det här. Yhdessä – tillsammans!

tf. bildningsdirektör Mikael Flemmich