Konsulterande psykiatrisk sjukskötare för utbildningsväsendet

Den psykiatriska sjukskötaren erbjuder barnpsykiatriska sakkunnigtjänster för de lägre årskurserna i Kyrkslätts kommuns grundskolor. Arbetet sker i samarbete med elevens vårdnadshavare, skolans elevvårdsgrupp, lärare samt vid behov med andra samarbetsinstanser.

Skolorna kan kontakta den psykiatriska sjukskötaren genom en skriftlig blankett om begäran om konsultation eller som telefonkonsultation då man önskar få barnpsykiaterns synpunkter och man funderar på lämpliga stödformer för eleven och/eller styrning till ändamålsenlig hjälp.

För kartläggning av elevens helhetssituation omfattar den psykiatriska sjukskötarens arbetssätt individuella och gemensamma träffar, observation av elevens vardag i skolan samt deltagande i skolförhandlingar.

Den psykiatriska sjukskötaren samarbetar tätt med familjerådgivningen samt vid behov med den specialiserade sjukvården.

Telefontiden är öppen också för andra samarbetsinstanser och vårdnadshavare som har barn i grundskolans lägre årskurser.

Telefonkonsultation och förfrågningar

040 - 126 95 75

ti-to kl. 12–13

Ervastvägen 2

02400 Kyrkslätt