Konditionsgranskningen av Winellska skolans A-byggnad presenterades för föräldrarna

24.04.2018 19:56

Kategori: Barn Inneluft Utbildning

Winellska skolans A-byggnad, dvs. den låga byggnaden där skolans matsal finns, har genomgått en omfattande konditionsgranskning. Rapporten presenterades för föräldrarna vid ett informationsmöte på skolan på tisdagskvällen.

I granskningsrapporten konstateras det att det i den äldsta delen av byggnaden finns problem som är relaterade till fuktbelastning och bristfällig fuktisolering. Det beror bland annat på att markytan utanför byggnaden ligger nära golvnivån och att dess lutning bort från huset inte är tillräcklig. Fukten har orsakat mikrobtillväxt i trä- och isoleringsmaterialen i ytterväggarnas nedre delar.

Under de äldsta delarna av byggnaden samlas det kontinuerligt fukt, som stiger upp genom konstruktionerna och på vissa ställen ända till plastmattorna på golvet. Under den del som är byggd på 1990-talet har det dessutom i krypgrunden lämnats kvar byggavfall, som behöver städas bort.

Den gamla delens yttervägg, som lämnats kvar inne i huset vid tillbyggnaden, orsakar också risker med tanke på inomhusluften. Det finns kvar gammal värmeisolering i mellanväggarna och provtagningarna visar att det finns mikrobtillväxt i isoleringen.

I de äldsta delarna har ventilationsapparaturen nått sin tekniska livslängd, men i de nyare delarna är apparaturen i skick. I alla delar av byggnaden förekommer det också höga halter av mineralullsfiber.

Granskningsrapporten fungerar som underlag för de reparationsarbeten som kommer att göras under sommaren för att förbättra inneluften i skolan. Bland annat kommer det byggavfall som finns i krypgrunden att städas bort och samtidigt kommer luftläckorna att tätas. Under sommaren kommer också oskyddade isoleringsmaterial att behandlas för att minska halten av mineralullsfiber i inneluften. Också ventilationsapparaturen kommer att servas och repareras.

På Gesterby skolområde planeras ett helt nytt skolcampus som blir gemensamt för de svensk- och finskspråkiga skolorna på området. Det nya campuset kan stå färdigt tidigast 2023.

Hela rapporten finns att läsa på Winellska skolans webbsidor.

Winellska skolan