Kommuninvånarinitiativ

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Ett kommuninvånarinitiativ kan lämnas av en enskild kommuninvånare eller av flera tillsammans . Initiativet formuleras fritt och lämnas skriftligt. Namnlösa initiativ behandlas inte. Ett initiativ är inte en fråga! I kommunen behandlas ett initiativ av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller.

Initiativtagaren informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenheter och om de åtgärder som har vidtagits på basis av initiativen.

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till fullmäktigebehandling inom sex månader. Dessutom kan minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare ta initiativet till en rådgivande folkomröstning om en viss fråga. Se www.invanarinitiativ.fi

Du kan göra och skicka invånarinitiativet till kommunen

  • • genom att fylla i och skicka in kommunens initiativblankett.
  • • genom att posta initiativet till kommunen på adressen: Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt.
  • • genom att fylla i och skicka blanketten på sidan www.invanarinitiativ.fi. På invånarinitiativsidan kan du samla in underskrifter av andra kommuninvånare som stöd för ditt initiativ.

Registraturen registrerar alla initiativ, som inkommit till kommunen, och sänder dem vidare till berörda kommunal myndighet.lle.

OBS! Om du vill ge kommunen eller en kommunal tjänsteman respons, ställa en fråga eller framföra ett önskemål, använd responsblanketten, inte initiativblanketten.