Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 28.6.2021

23.06.2021 12:11

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse


Kokousaika                         Maanantai 28.6.2021 klo 18.00                

Sammanträdestid               Måndag 28.6.2021 kl. 18:00

Kokouspaikka                     Sähköinen kokous (Teams) / Kunnantalo, Kirkkonummi -sali

Sammanträdesplats           Elektroniskt sammanträde (Teams)  / Kommunhuset, Kyrkslättssalen

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden som behandlas

1                         

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2                       

Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3                         

Bjönsinmäen asemakaava (hanke 33100), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Detaljplanen för Bjönsbacken (projekt 33100), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 § 

4                         

Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Godkännande av projektplanen för Gesterby skolcentrum 

5                         

Keskusta-alueen ja Nissnikun koulun väistötilaratkaisut
Lösningar gällande ersättande lokaler för centrumområdets skola och Nissnikun koulu

6                         

Hyvinvointikeskuksen tilannekatsaus ja lisämäärärahaesitys
Lägesrapport om välfärdscentralen och förslag om tilläggsanslag

7                         

Suomenkielisten opetuspalvelujen lisämäärärahaesitys vuodelle 2021_Oppivelvollisuuslain tuomat uudet vastuut ja velvollisuudet opetuksen järjestäjälle ja asuinkunnalle sekä toisen asteen maksuttomuus
Finska utbildningstjänsternas förslag till tilläggsanslag för år 2021: Nya ansvar och skyldigheter för utbildningsanordnarna och boendekommunerna samt avgiftsfritt andra stadium enligt läropliktslagen

8                         

Lisämääräraha-anomus oppivelvollisuuden laajentamisen takia
Äskande av tilläggsanslag p.g.a. den utvidgade läroplikten

9                         

Kirkkonummen Vuokra-asuntojen myynnin vaikutus kunnan talouteen
Effekten av en försäljning av Kyrkslätts Hyresbostäder på kommunens ekonomi

10                       

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus vuoden 2021 kuntavaalien tuloksesta
Centralvalnämndens meddelande om resultatet i kommunalvalet år 2021

11                       

Vastaus vihreän valtuustoryhmän valtuustokysymykseen
Svar på De Grönas fullmäktigegrupps fråga i fullmäktige 

12                       

Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2020: Luottamushenkilöiden palkkioiden laskeminen kunnantalouden sopeuttamistilan ajaksi
Svar på fullmäktigemotion 5/2020: Motion för att sänka de förtroendevaldas arvoden för den tid kommunekonomin anpassas

13                       

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2020: Luottamushenkilöiden matkakorvauksissa ja kokousruokailussa säästäminen osana kuntatalouden tasapainottamista koronapandemian aikana
Svar på fullmäktigemotion 6/2020: Fullmäktigemotion om att spara in på kostnader för förtroendevaldas reseersättningar och måltider som en del av balanseringen av kommunekonomin under coronapandemin

14                       

Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2021: Koronarokotusten järjestäminen Pohjois-Kirkkonummella
Svar på fullmäktigemotion 7/2021: Ordnande av coronavaccineringar i norra Kyrkslätt

 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 5.7.2021

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 5.7.2021

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande