Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 22.5.2023 kl 18.00

17.05.2023 12:14

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse
 

Kokousaika                         Maanantai 22.5.2023 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag  22.5.2023 kl. 18.00

Kokouspaikka                     Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummi-sali

Sammanträdesplats           Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden som behandlas

1                         

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2                         

Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3                         

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta
Kyrkslätts kommuns utlåtande om planutkastet till Helsingforsregionens MBT 2023-plan 

4                         

Vuoden 2022 tilinpäätös
Bokslut för år 2022

5                         

Henkilöstökertomus 2022
Personalberättelsen 2022

6                         

Arviointikertomus 2022
Utvärderingsberättelse 2022

7                         

Yleishallinnon ja muiden kunnan toimielinten vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmat
Den allmänna förvaltningens och kommunens övriga organs dispositionsplaner i anslutning till budgeten för år 2023

8                         

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvion investointiosan hankkeen ”muut pitkävaikutteiset menot” lisämäärärahaesitys
Begäran om tilläggsanslag för samhällstekniska nämndens projekt ”övriga utgifter med lång verkningstid” i budgetens investeringsdel

9                         

Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2021: Sisäisen tarkastajan palkkaaminen kuntaan
Svar på fullmäktigemotion 13/2021: Anställning av en intern revisor till kommunen

 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 30.5.2023

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 30.5.2023

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kommunfullmäktiges ordförande